Úradné správy

Oznam sekretariátu- výzva na úhradu zbernej faktúry za 11/2019! 20.01.2020

Sekretariát ObFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac november bola dňa 10.12.2019 /utorok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky uhradili do 31.01.2020, kluby ktoré si túto výzvu nesplnia podľa požiadaviek, budú odstúpené na doriešenie DK ObFZ !!!

NEPLATIČI ObFZ:

FK Betonáris Šaľa, FK TJ Družba Choča ,OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB KOLÍŇANY, ŠK Lovce ,TJ &#8211

....Čítať viac...

ÚS Sekretariát č. 7 zo dňa 18.12. 2019

V dňoch 19.12.2019 až 07.01.2020 sa bude na sekretariáte ObFZ čerpať riadna dovolenka.

ÚS Sekretariát č. 6 zo dňa 16.12. 2019

Vážený klubový manažér, tímový manažér, ekonóm klubu. Platí pre FK: Výčapy – Opatovce, D. Obdokovce, Klasov, Janíkovce, Pohranice, Branč, Lehota, Lukáčoce, Hostie, Velčice, Č. Kľačany, Machulince, Obyce, T. Nemce, N. Hrnčiarovce. Ako sme Vás informovali a vyzvali 13. mája 2019, v súlade s novým zákonom č. 346/2018 Z.z. boli všetky občianskej združenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený).

Na toto máte od 13.5.2019 v ISSF elektronický formulár v Elektronickej podateľni formulár “Register MNO – pridanie štatutára”. Stále je tento formulár pre Vás dostupný v ISSF.

Zoznam klubov, ktoré si nesplnili svoju povinnosť je v prílohe tohoto emailu aj s pôvodným oznámením z 13.5.2019 (na konci prílohy).

Týmto Vám oznamujeme, že v prípade, že Ministerstvu vnútra SR neoznámite údaje o štatutárnom orgáne a do 31.12.2019 nebude v registri občianskych združení

....Čítať viac...