Dnes oslavuje meniny: Marek zajtra Jaroslava
Piatok, 25. apríl 2014,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.27  17. 04. 2014

Uznesenie

       zo zasadnutia VV ObFZ č.4/2014

Dňa 14.apríla  2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra.

Zasadnutie viedol jeho predseda Ing. Š. Korman a riadilo sa podľa

schváleného programu. 

 

1.     VV schválil :

a)    Organizačný poriadok ObFZ

 

b)    Smernicu pre obeh účtovných dokladov ObFZ

 

c)    Smernicu pre vedenie pokladne ObFZ

 

d)    Žiadosť o povolenie zverejňovať informácie zo stránky www.obfz.sk ,

        Nitrianskemu internetovému denníku Nitradeň.sk,

        s podmienkou uvedenia zdroja www.obfz.sk

 

 

2.   VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom hnutí  

SZF, ZsFZ, ObFZ

 

b)    Správu ekonóma ObFZ Ing. Novosedlíka  vzal VV  na vedomie s pripomienkami

 

c)    Písomnú správu predsedu ŠTK T. Révaya s pripomienkami

 

d)    Správu tajomníka MaK V. Lyžičiara

       s pripomienkami                                                                       

 

e)  Správu Mgr. L. Prešinského - Projekt,, Škola mladých rozhodcov" - 15.4.2014

      SOŠ Vráble, 

      28.4.2014 Gymnázium Vráble, ostatné nábory budú aktualizované priebežne

       na stránke

       ObFZ, Miniliga Miroslava Stocha 8.skupina - obvod Vráble, ZŠ s MŠ

       Lúky, ZŠ V. Záborského, I. ZŠ Vráble, ZŠ sv.Vojtecha

        f)Žiadosť KR o schválenie za delegáta ObFZ M. Hložka

 

 

                                                                                                                             3. VV ukladá :

     a) KR inštruovať Rozhodcov v ObFZ Nitra ohľadom uzatvorenia zápisov

         o stretnutí prostredníctvom ISSF ihneď po ukončení stretnutia.

         V prípade, že sa nedá zápis ihneď uzavrieť, R tak vykoná do 5 hodín.

         V prípade neuzatvorenia zápisu v uvedenom časovom horizonte budú R

         pozastavené delegácie v I. triede.                                                                                                                                                                      

      b)KR dôslednú prípravu Rozhodcov na prechod do ISSF v II. a III. triedach od SR

      2014/2015                                                                                             

 

        c) ŠTK dôslednú prípravu FK na prechod do ISSF v II. a III. triedach od SR

            2014/2015   

 

d)Predsedníčke KR Dr. Jančokovej pripraviť nomináciu na priateľský zápas

   medzi KR OFS Olomouc a KR ObFZ Nitra, ktorý sa uskutoční 28.6.2014 v Olomouci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

POZNÁMKA : 

Prezenčná listina  a všetky návrhy, žiadosti a správy sú priložené k ZÁPISU a UZNESENIU.

 

 

 

 

ŠTK  č.30  17. 04. 2014

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci  

pri príprave nového Rozpisu súťaže 2014/2015, ktorý sa začína 

postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie  

pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho

textovej časti na sekretariát ObFZ.

 

ŠTK upozorňuje FO, FK na  využitie podávania podnetov

na komisiu cez ISSF. V prípade že sa jedná o vzájomnú dohodu

pri zmene MZ je potrebné, aby oba kluby podali žiadosť cez ISSF.

 

Upozorňujeme funkcionárov FK, že od jarnej časti SR 2013/2014

môžu hráči ( dospelí, dorast, žiaci)nastúpiť iba na plastový

registračný preukaz, prípadne na schválenú žiadosť o vydanie

plastového RP schválenú matrikárom.

 

I. trieda

Golianovo - ŠTK na základe rozhodnutia KR (US č. 31) žiada FO o nahlásenie hracieho času prípadne hracieho dňa domácich MZ. Termín do 23.4.2014

 

II. A trieda

17. kolo V. Opatovce - Kynek 3:0 kont

ŠTK stretnutie kontumuje podľa SP čl. 100/b a podľa SP čl. 106/1 priznáva

3 body a skóre 3:0 v prospech FO V. Opatovce. Zároveň FO Kynek odstupuje

na DK s návrhom pokuty 100€ podľa RS B/11/f. ŠTK žiada FO Kynek

o dokladovanie úhrady nákladov v sume 50€ podľa RS A/6/b

pre FO V. Opatovce. Termín do 30.4.2014.

 

II. C trieda

Č. Kľačany - ŠTK na základe rozhodnutia KR (US č. 31) žiada FO

o nahlásenie hracieho času prípadne hracieho dňa domácich MZ.

Termín do 23.4.2014

 

.III. B trieda

Neverice -  od 27.4.2014 doma vždy v sobotu v ÚHČ dospelých

 

V. Vozokany - ŠTK dôrazne upozorňuje FO o zabezpečenie kabíny

pre hosťujúci klub. Termín do 1.5.2014.

 

DORAST

 Skupina B

18. kolo H. Králová - Mojmírovce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 8.5.2014 (štvrtok) o 17.00 hod.

 

18. kolo Jarok - Branč

ŠTK súhlasí  s dohodou klubov a MZ sa odohrá 24.4.2014 (štvrtok) o 17.00 hod.

 

ŽIACI

Skupina A

11. kolo H. Kráľová - Cabaj-Čápor

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 8.5.2014 (štvrtok) o 15.00 hod

.

12. kolo Vlčany - Šaľa

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 23.4.2014 (streda) o 17.00 hod.

 

Skupina B

12. kolo Branč - Pohranice 3:0 kont

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl .100/b a podľa SP čl .106/1

priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Branč. Zároveň  FO Pohranice

odstupuje na DK návrhom pokuty 25€ podľa RS B/11/f . ŠTK žiada

FO Pohranice o dokladovanie úhrady nákladov pre FO Branč v sume

27€ podľa RS A/6/b v termíne do 30.4.2014.

 

ŠTK schvaľuje výsledky MZ podľa dodaných Zápisov o stretnutí.

Chýbajúci Zápis o stretnutí : V. Lapáš - Veľčice (dorast)

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  24. 04. 2014 (štvrtok).

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS

 

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

DK  č.23  17. 04. 2014

Nepodmienečne zastavená činnosť (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4) od 14.04.2014:

U 362 Lukáš Garaj (Báb) 4 s.s. N (48/2b)  

U 363 Marcel Nagy (Janíkovce) 4 s.s. N (48/2b)  

U 364 Juraj Habdák (Lehota) 1 s.s. N (37/3)

U 365 Marcel Kovalčík (Lehota) 1 s.s. N (37/3)

U 366 Jozef Klučár (Šurianky) 5 s.s. N (49/2a)  

U 367 Martin Drozdák (Babindol) 1 s.s. N (37/3)

U 368 Michal Pokorný (N. Hrnčiarovce, žiaci) 3 s.s. N (49/1b)

U 369 Adrian Nagy (Čechynce, žiaci) 1 s.s. N (37/3)

U 370 Andrej Trnka ( Alekšince, dorast) 1 s.s. N (37/3)

U 371 Erik Štefanka (Čeľadice, dorast) 1 s.s. N (37/3)

U 372 Filip Janík (Žitavany, dorast) 2 s.s. N (46/1a)

U 373 Oskar Kukučka (Nová Ves nad Žitavou, dorast) 1 s.s. N (37/3)

U 374 Lukáš Pšenka (Nová Ves nad Žitavou, dorast) 1 s.s. N (37/3)

 

 

Zmena „N" disciplinárneho opatrenia na „P" (čl.41/1,2,3,4) od 16.04.2014

do 31.08.2014:

U 375 Dalibor Repa (Zbehy) 1 s.s. (U 347)

U 376 Martin Bogyo (Veľké Vozokany) 1 s.s. (U 310)

 

Oznamy:

 

U 377 Richard Lidík (T)  (N.Hrnčiarovce) 3 mesiace N (48/1c) od 31.03.2014

do 30.06.2014

 

 Za evidenciu ŽK zodpovedá FO !

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 24.04.2014

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe podľa čl. 84/1

sa možno odvolať  v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutí disciplinárnej komisie.   

 

KR a úsek DZ  č.32  19. 04. 2014

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

                   Londák od 02.04 - do 04.05.2014

                   Michalička do konca súť. ročníka

                   Forgač 26.04.2014

                   Kozlová od 17.04. -do 22.04.2014

                   Kunkel od 19.04. - do 20.04.2014

                   Gregor 26.04.2014

 

- KR žiada R  Rumančíka predložiť potvrdenie z práce, nakoľko sa nezúčastnil

  MZ 13.04.2014

 

- KR - úsek DZ predvoláva na svoje budúce zasadnutie dňa 24.04.2014 o 16.30

  hod. p. Hložka.

 

- KR na základe podnetu ŠTK prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre

  činnosť.

 

- KR odstupuje ŠTK FO T. Mlyňany s návrhom hrávať svoje domáce MZ

  mimo UHČ, nakoľko rozhodca, ktorý za nich rozhoduje je dlhodobo

  ospravedlnený.

 

- KR dôrazne upozorňuje R na povinné uzatváranie elektronického zápisu

  o stretnutí ešte pred začiatkom MZ a rovnako tak, aj hneď po MZ.

  V prípade, že je problém zápis uzatvoriť ešte pred stretnutím, resp. po jeho

  skončení je potrebné túto skutočnosť zdôvodniť v zápise o stretnutí.

  Ak to okolnosti nedovoľujú je potrebné uzatvoriť zápis do 5 hodín

  po MZ.

  Na základe rozhodnutia VV, R, ktorí túto skutočnosť nebudú rešpektovať

  nemôžu byť delegovaní na MZ I. triedy.

 

TMK  č.9  31. 01. 2014

TMK predvoláva 14.4.2014 o 15:00 Richarda Lidika za účelom prejednania disciplinárneho priestupku.

 

---------------------------------------------------------- 

 

Oznamujeme trénerom kvalifikácie  I.stupeňa licencii "C", že TMK organizuje

 

rekvalifikáciu na EURO "C" Grasroots v dňoch 25.-26.04.2014.

 

Podrobnosti sú zverejnené na Web.stránke ObFZ v sekcii - Vzdelávanie trénerov" !


Prihlásený uchádzači: Roman Zentko (Zbehy), Jaroslav Bodnárik (JUr nad hronom), Michal Čech (Jur nad Hronom), Ervin Molnár (Trnovec nad Váhom), Dalibor Repa (Nitra), Pavol Cocher (Nitra) , Peter Hodúr (Váhovce), Csaba Énekes (Vozokany), Roman Zima (Vráble), Juraj Papánek (Matúškovo), Lubomír Grznár (Šala)  

Na základe malého počtu záujemcov presúvame termín konania predlžovania licencií s recertifikáciou na EURO C grassroots na termín 25.4. - 26.4.2014. 
Termín podania prihlášok sa posúva do 21.4.2014.

 

Informácie ku školeniu na získanie licencie EURO C grassroots:
Pre zatial nízky počet záujemcov sa  termín školenia licencie EURO C grassroots predpokladá v obdobý jeseň 2014. 

 

KM  č.7  27. 02. 2014

Miniliga Miroslava Stocha

Pravidlá

 1. Prihlásiť sa môžu základné školy alebo futbalové kluby v okrese Nitra

 2. Hrá sa na multifunkčných ihriskách

 3. Ak škola alebo klub v rámci obce nemajú možnosť hrať na multifunkčnom ihrisku môžu hrať na normálnom trávnatom ihrisku v priestore vymedzenom klobúčikmi s rozmermi 20m x 40m s prenosnými hádzanárskymi bránkami (bránky musia byt zabezpečené proti prevráteniu)

 4. Hrať môžu deti z prvého až štvrtého ročníka

 5. Hrať sa bude turnajovým systémom

 6. Na jednom turnaji sa zúčastnia naviac štyri družstvá

 7. Turnaje sa budú konať raz za dva týždne

 8. Podľa vzdialenosti prihlásených družstiev a ich vzájomnej dohode bude zabezpečená rotácia klubov na turnajoch

 9. Hrací čas bude v sobotu od 9:00 do 12:00 v prípade, že sa prihlásia kluby, v ktorých pôsobí viacej mládežníckych družstiev (teda v sobotu majú obsadené ihrisko) alebo nemajú možnosť organizovať turnaj na inom multifunkčnom ihrisku, hrací čas sa odporúča v pracovných dňoch od 16:00 do 19:00 (takýto turnaj sa môže odohrať len v období ktoré to bude umožňovať, teda bude v daný čas svetlo)

 10. V prípade, že sa prihlási väčší počet základných škôl, po vzájomnej dohode môžu byť turnaje odohrané v čase školského vyučovania

 11. Deti nemusia byt registrované

 12. Zápis sa nebude písať ale je povinnosť posielať na tel. číslo alebo na email M.Kiliana všetky výsledky a strelcov gólov na turnaji. Toto je potrebne vykonať hneď po skončení turnaja, najneskôr do 19:00 v deň konania turnaja

 13. Organizácia hry:

  1. V rámci turnaja sa hrá systémom každý s každým

  2. Čas jedného zápasu je 20min, poradie zápasov podľa bergerových tabuliek pre 4 družstvá

  3. Hrá sa s loptou č. 4

  4. Na ihrisku za jedno družstvo nastupujú 4 hráči + 1 brankár

  5. Striedanie bude povinne po každých 2 min. bez ohľadu na stav alebo aktuálny priebeh hry

  6. Ak je to možné striedania musia byť dopredu dohodnuté tak aby sa dosiahlo, že rovnaké vekove kategórie budú hrať proti sebe. Teda aby prváci hrali nanajvýš proti druhákom, druháci nanajvýš proti tretiakom

  7. Minimálny počet deti v družstve je 9, jeden brankár a 2 štvorice hráčov

  8. Bránkovisko je 7m od brány po celej šírke ihriska

  9. Brankár nemôže prehodiť ani vykopnúť za polovicu ihriska. V prípade, že loptu položí na zem a vyjde s ňou z bránkoviska, môže prihrať kdekoľvek na ihrisku alebo ohroziť súperovu bránu. Odporúčame učiť deti rozohrávať loptu po zemi a doslova zakázať vykopávanie.

  10. Na multifunkčných ihriskách je zakázané úmyselne hrať o mantinel a bude sa to pískať ako faul.

  11. V prípade faulu na žltú kartu bude hráč vylúčený z hry na 2 minúty, daný čas hrá jeho družstvo o jedného hráča menej

  12. V prípade faulu na červenú kartu bude hráč vylúčený na 4minúty, daný čas hra jeho družstvo o jedného hráča menej a faulujúci hráč už nemôže viac zasiahnuť do hry v danom zápase

 14. Odporúčania:

  1. V prípade, že klub alebo škola má záujem sa zúčastniť mini ligy, ale v obci nevie zabezpečiť minimálny počet detí do svojho družstva odporúčame spájať kluby alebo školy v susediacich obciach

  2. Hlavným cieľom mini ligy je vyvolať záujem detí o futbal a preto odporúčame aby si kluby a školy zabezpečili pre vedenie svojho družstva kvalifikovaných trénerov, aby im nezáležalo na umiestnení ale na tom aby mali deti z futbalu radosť a nie stres zo snahy o čo najvyššie umiestnenie, tréneri sú tu pre deti a nie deti pre trénerov

  3. Odporúčame aby sa deti na tréningoch venovali hlavne nácviku koordinácie, rýchlosti, vedenia lopty a prípravným hrám 1:1, 1:2 maximálne 2:2

  4. Ak klub nemá prostriedky na oslovenie všetkých deti v obci odporúčame osloviť miestnu základnú školu a dohodnúť si spoluprácu, (najlepšie s učiteľom telesnej výchovy). Odporúčame na škole prostredníctvom učiteľov alebo osloveného trénera osobne pozvať deti a rodičov z prvého až štvrtého ročníka na zapojenie sa do tohto unikátneho projektu.

 15. Záverečný a halový turnaj

  1. V závere sezóny sa odohrá veľký spoločný turnaj na ktorom sa budú deti môcť stretnúť s Miroslavom Stochom. Tak isto počas zimnej prestávky bude zorganizovaný halový novoročný turnaj pre deti v tejto kategórii.

 16. Kluby, ktoré prejavili záujem:

  1. ČFK Nitra, Lapáš, Výčapy - Opatovce, Chrenová, Čeľadice, Nové Sady, Zbehy, Nitrianske Hrnčiarovce, Veľké Zálužie, Nevidzany, Slažany, Janíkovce, Čechynce, Branč

  2. Niektoré kluby by sa zapojili až od jesennej časti v roku 2014, preto predpokladáme, že v nultom ročníku (jar 2014) sa vytvoria 2 skupiny po 4 družstvá (v prípade záujmu ďalších klubov by sme vytvorili jednu alebo dve nové skupiny)

  3. Prihlásiť s môžete na tel.č. 0903288369 alebo emailom na martin@culak.sk

 17. Hrací plán pre kluby

  1. Hracie dni turnajov v apríli 12.4. a  26.4.

  1. Hracie dni turnajov v máji 10.5. a 24.5.

  1. Hracie dni turnajov v júny 7.6. a 21.6.

  2. školy budú hrať v danom týždni v stredu počas vyučovania

 
ROZPIS TURNAJOV
NR1: ZŠ Topoľová, ZŠ Fatranská, ZŠ Kniežaťa Pribinu, ZŠ Dolnočermánska, ZŠ Don Bosca
hracie dni a miesto konania: 
9.4. ZŠ Topoľová
23.4. ZŠ Fatranská,  
7.5. ZŠ Kniežaťa Pribinu,  
21.5. ZŠ Dolnočermánska,  
4.6.  ZŠ Don Bosca,  
18.6. ZŠ Topoľová 
hrací čas turnajov: 11:00 - 15:00

NR2: Výčapy Opatovce, Zbehy, Nové Sady, ČFK NItra, Chrenová
hracie dni a miesto konania: 
12.4. (V-O), 
26.4. (N.Sady),  
10.5. (Zbehy),  
24.5 .(ČFK NItra),  
7.6 .(Chrenová),  
21.6. (V-O) 
hrací čas turnajov: 8:00 - 12:00

NR3: Janíkovce, Golianovo, Čechhynce, Lapáš
hracie dni a miesto konania: 
9.4. (Lapáš), 
23.4. (Janíkovce),  
7.5. (Golianovo),  
21.5. (Čechhynce),  
4.6. (Lapáš ),  
18.6. (Janíkovce)
hrací čas turnajov: 16:00 - 19:00

NR4: Ivánka, Mojmírovce, Svätoplukovo, Cabaj Čápor
hracie dni a miesto konania: 
9.4. (Ivánka), 
23.4. (Mojmírovce),  
7.5. (Svätoplukovo),  
21.5. (Cabaj Čápor),  
4.6.(Ivánka),  
18.6. (Mojmírovce) 
hrací čas turnajov: 16:00 - 19:00

NR5: V.Zálužie, Lehota, Močenok, H.Kráľová
hracie dni a miesto konania: 
9.4. (V.Zálužie), 
23.4. (Lehota),  
7.5. (Močenok),  
21.5. (H.Kráľová),  
4.6. (V.Zálužie),  
18.6. (Močenok)
hrací čas turnajov: 16:00 - 19:00

NR6: Čeľadice, Kolíňany, Hrnčiarovce, Klasov
hracie dni a miesto konania: 
12.4. (Čeľadice), 
26.4. (Kolíňany),  
10.5. (Hrnčiarovce),  
24.5. (Klasov),  
7.6. (Čeľadice),  
21.6. (Kolíňany)
hrací čas turnajov: 9:00 - 12:00

ZM1: Topoľčianky, Žitavany, Machulince, Sľažany
hracie dni a miesto konania: 
12.4. (Topoľčianky), 
26.4. (Žitavany),  
10.5. (Machulince),  
24.5. (Sľažany),  
7.6. (Topoľčianky),  
21.6. (Žitavany)
hrací čas turnajov: 9:00 - 12:00

SA1: ZŠ Selice, ZŠ s VJM Selice, Neded, Vlčany
hracie dni a miesto konania: 
9.4. (Vlčany), 
23.4. (ZŠ Selice),  
7.5. (Neded),  
21.5. (ZŠ s VJM Selice),  
4.6. (Vlčany),  
18.6. (ZŠ Selice)
hrací čas turnajov: 12:00 - 15:00

KONTAKTY NA KLUBY
Výčapy Opatovce (tel.0903288369),
Zbehy (tel.0905150643),
Nové Sady (tel.0904105280),
ČFK NItra (tel.0910195945),
Chrenová (tel.0910138728), 
Janíkovce (tel.0905394204),
Lapáš (tel.0905439374), 
V.Zálužie (tel.0903851603),
Močenok (tel.0948081783), 
Čeľadice (tel.0911134110),
Kolíňany (tel.0907626058),
Klasov (tel.0908784594), 
Sľažany (tel.0948517523), 
Neded (tel.0905970958),
Vlčany (tel.0905231921), 
Golianovo Čelinák 8-763 559
Ivanka König 7-772 001
Mojmírovce J. Filo Filo 0907 794 814
Svätoplukovo Žáčik 8-750 394, 0917 129 780
Cabaj-Čápor Ďuriš 0905 493 647
Lehota Hrnčár 7-755 034
H.Kráľová L. Odráška 0907 624 581
N. Hrnčiarovce P. Filo 0905 236 697
Žitavany preds. Chren 5-197 447
Machulince preds. Fraňo 0917 371 570
Selice tréner (učiteľ) Zsák 7-795 048 
 

 

MaK  č.17  07. 02. 2014

Upozorňujeme funkcionárov FK, že od Jarnej časti SR 2013/2014

môžu hráči nastúpiť iba na plastový registračný preukaz.

Žiadosti o nový registračný preukaz je nutné zasielať

v nasledujúcich mesiacoch :


NOVEMBER 2013 - III. A a III. B trieda ( dospelí, dorast, žiaci )

Žiadosť o vydanie plastového registračného preukazu nepodali

nasledovné FK:

Neverice, V. Vozokany, Tajná, Dlhá n/V,  D. Lefantovce, P. Kesov,

Štefanovičová, Hruboňovo, Šurianky, Diakovce.

 

DECEMBER 2013 - I. trieda ( dospelí, dorast, žiaci ) 
Žiadosť o vydanie plastového registračného preukazu nepodali nasledovné FK:

Veľký Lapáš, Jelenec, Lehota, Veľké Zálužie ,Ivanka, Golianovo.

 

JANUÁR, FEBRUÁR 2014 - II. A, II. B a II. C trieda (dospelí, dorast, žiaci )

 

 Upozornenie :

FK, ktoré nemajú uhradené pokuty a poplatky, týmto klubom

nie je možné schváliť žiadosti o nový registračný preukaz !!! V ISSF sú uvedené ako,, NEPLATIČ" !!!

 

Revízna komisia  č.1  03. 12. 2012

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 3.12.2012

 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať dňa 06.12.2012

v zasadačke ObFZ Nitra o 13:00 hod. Účasť členov komisie povinná.

 

 

Ernest Rácz predseda ReK.

 

Sekretariát  č.11  17. 04. 2014

Žiadame FK v rámci ObFZ o úhradu 3.splátky Bezhotovostného platobného

styku za delegované osoby v termíne do 30.apríla.

V prípade neuhradenia splátky bude voči FK vyvodené Disciplinárne opatrenie.

 

FK OcÚ Babindol  316,00O

ŠK Beladice 214,00

TJ Družstevník Dolné Lefantovce 167,00 

BFC OÚ Dolné Obdokovce 220,00

TJ Družstevník Hrubonovo 215,00

FK Janíkovce  510,00

FC 31 Jarok 361,00FC

Mosap Klasov 370,00

Slovan Kolínany 500,00

TJ Družstevník Ladice 284,00

ŠK Magnus Lukácovce  84,00

TJ Družstevník Neverice 84,00

TJ Družstevník Obyce  490,00

MFK Pohranice 150,00

ŠK 1995 Polný Kesov  213,00

TJ Družstevník Rumanová 588,00

Slovan Duslo Šala 20,00

FC Družstevník Šurianky 110,00

Agrotaj Tajná ostatne 158,00 

TJ Družstevník Tekovské Nenemce 480,00

TJ Družstevník Velká Dolina 236,00

TJ Lev Velké Vozokany 338,00

TJ FC Vinodol  852,00

FK Vlcany Vlcany 170,00

FC Združenie Výcapy-Opatovce 683,00

 

 ObFZ vyzýva FK , ktoré majú záujem o zakúpenie videokamier,

nech sa písomne prihlásia na sekretariáte ObFZ, prihláseným

FK bude poukázaná čiastka 100 € na zakúpenie videokamery.

FK zapojené do tohto projektu sú povinné nahrávať domáce zápasy

na video záznam a v prípade potreby predložiť na ObFZ.

Do tohto projektu sa zatiaľ prihlásili 4 kluby.Slovan Zbehy,ŠK Báb,

Martin n/Ž, OFK Sľažany. Čiastka 100 € bude poukázaná na účet

po predložení kópii ústrižkov o zaplatení.( Martin n/Ž, Sľažany).

 

Obsadenie R a DZ  č.23  21. 04. 2014

I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO: 23. DÁTUM: 27.04.2014 ČAS ZÁPASU ZÁPAS HR AR1 AR2 DZ sobota 17.00 Báb - N. Hrnčiarovce Martiška Fábry Brat DZ nedeľa 16.00 Ivanka p...čítať celú správu

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk