Dnes oslavuje meniny: Viliam zajtra Vilma
Štvrtok, 28. máj 2015,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.38  21. 05. 2015

Dňa 20.mája 2015 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra.

Zasadnutie viedol jeho predseda Ing. Š. Korman a riadilo sa podľa

schváleného programu. 

 

Uznesenie

                         z riadneho zasadnutia VV ObFZ č.5/2015

 

1.     VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom

hnutí SZF, ZsFZ, ObFZ

 

b)    Správu predsedu ŠTK T. Révaya

 

c)    Správu ekonóma ObFZ Ing. Ľ. Novosedlíka o finančnom hospodárení

s pripomienkami

 

d)    Správu predsedu Ing. Š. Kormana vo veci ubytovania a stravovania

výpravy z OFZ Olomouc v termínoch od  26.6 do 28.6.2015

 

e)    Správu predsedu Ing. Š. Kormana  o pracovnej návšteve prezidenta

SFZ Ing. J. Kováčika v ObFZ Nitra

 

2.     VV ukladá :      

a)     Predsedovi ŠTK T. Révayovi organizačne zabezpečiť kval. turnaje

žiakov a dorastencov, ktoré sa uskutočnia 21.júna 2015 na štadióne v Čakajovciach. Začiatky oboch turnajov budú zverejnené v ÚS

na internetovej stránke ObFZ Nitra a v Nitrianskych novinách.                    

T: 1.6.2015

 

b)    Sekretárovi V. Lyžičiarovi zabezpečiť podľa MFS pre víťazov

jednotlivých tried a skupín v SR 2014/2015 poháre a diplomy. T: 1.6.2015  

            

c)    Sekretárovi V. Lyžičiarovi zabezpečiť pre víťazov v kategóriách

dospelí, dorast, žiaci v spolupráci so spoločnosťou LEGEA 3 sady

dresov + 1 lopta a každému víťazovi skupiny 3 ks lopty. T: 15.6.2013

 

d)    Predsedníčke KR Dr. Jančokovej nominovať rozhodcov

na kvalifikačný turnaj žiakov a dorastencov .T: 1.6.2015 

 

e)     TMK spracovať materiál v predškolskej príprave s vytipovanými

trénermi pre deti do 6 rokov, zároveň preveriť možnosť spolupráce

s UKF. Úloha trvalá

 

3.     VV schválil :

a)    Doplnky do Rozpisu súťaží na SR 2015-2016

 

b)    návrh KR, postup delegátov do súťaží ZsFZ v takomto poradí :

             1.Martin Vindiš

             2.Maroš Formel

 

VV žiada členov KR o zlepšenie prístupu a práce s rozhodcami z dôvodu skvalitnenia ich činnosti .     

 

c)    zakúpenie 1 sady dresov pre víťaza ligy Benjamínkov

 

4.     VV neschválil :

a)    návrh KR , postup rozhodcov do súťaží ZsFZ

 

5.     VV upozorňuje :

a)    Futbalové kluby na zaslanie neaktívnych hráčov na sekretariát ObFZ doručenou poštou do 29.mája 2015, aby sa vyhli poplatkom 2 € za každého

aktívneho hráča, bližšie info v Úradnej správe Matričnej komisie

POZNÁMKA : 

Prezenčná listina  a všetky návrhy, žiadosti a správy sú priložené k ZÁPISU a UZNESENIU.

 

 

Zapísal :                                                           V. Lyžičiar - sekretár ObFZ -  Nitra           

V Nitre dňa 21.5.2015

 

ŠTK  č.38  21. 05. 2015

 

 

 

MaK ObFZ oznamuje FK patriace pod matričné úkony v ObFZ Nitra,

že od 15.06.2015 nadobúda platnosť nový Registračný a prestupový

poriadok SFZ.

Upozorňujeme FK, že  vo vlastnom záujme si skontrolujte zoznam

aktívnych hráčov klubu v ISSF, pretože podľa R a PP SFZ sa bude

platiť členský príspevok za každého aktívneho hráča.

Zoznam hráčov klubu, u ktorých žiadate zmenu stavu „aktívny" na stav

„neaktívny" pošlite na sekretariát ObFZ Nitra do 29.05.2015 doporučene

poštou !!!

Zoznam musí obsahovať : meno a priezvisko, registračné číslo hráča,

podpis dvoch zástupcov klubu a pečiatku klubu. Po tomto termíne ObFZ

nebude neakceptovať Vaše požiadavky !

 

 

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci  pri príprave

nového Rozpisu súťaže 2015/2016, ktorý sa začína postupne pripravovať

a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie  pripomienok, námetov a

doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na sekretariát ObFZ.

 

ŠTK upozorňuje všetky FO, FK, že podania na komisiu je potrebné realizovať jedine cez ISSF systém konkrétne cez elektronickú podateľňu.  Iné formy

žiadostí o výnimku nebudú prerokované.

 

ŠTK upozorňuje FO, FK, že plánovaný začiatok súťažného ročníka

2015/2016 je 9.augusta 2015.

 

Kvalifikačný turnaj žiakov a dorastencov sa uskutočni 21.6.2015 (nedeľa) v Čakajovciach. Turnaja sa zúčastnia víťazi jednotlivých skupín v kategórii

žiakov a dorastencov.

 

DORAST

Skupina A

27. kolo Žitavany - Slažany

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 23.5.2015 (sobota)

o 17.00 hod.

26. kolo Nevidzany - Branč

ŠTK  kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/b (nedostavenie  na MZ)

a podľa SP čl. 106/1 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Nevidzany.

ŠTK odstupuje FO Branč  na DK s návrhom pokuty 50€ podľa RS B/12/f.

 

 ŽIACI

Skupina A

18. kolo Tešedíkovo - Cabaj-Čápor

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 23.5.2015 (sobota) o 13.00 hod.

 

Skupina B

18. kolo Janíkovce - Golianovo

ŠTK  kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/b (nedostavenie  na MZ) a

podľa SP čl. 106/1 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Janíkovce.

ŠTK odstupuje FO Golianovo na DK s návrhom pokuty 25€ podľa

RS B/12/f a upozorňuje na dodržanie RS A/6/b (úhrada nákladov súperovi).

 

20. kolo Janíkovce - Čeľadice

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 30.5.2015 (sobota)

o 17.30 hod.

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  28. 05. 2015.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

 Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ Nitra

 

 

DK  č.29  21. 05. 2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4)

od 18.05.2015

U 474 Andrej Švihorík (Báb) 3 týždne (48/1c/2b)

U 475 Ľuboš Takáč (Báb) 1 s.s. (37/3)

U 476 Boris Henžel (Selice,dorast) 2 s.s. N (46/1a,c)

U 477 Filip Kittler  (Lužianky, dorast) 5.s.s.N (49/1a,2a)

U 478 Tomáš Lízal (Tesárske Mlyňany,dorast) 7 týždňov N

(49/1a,2a + (48/1c,2b)

U 479 Erik Oláh (Topoľčiaky,dorast) 1 s.s. N (37/3)

U 480 Lukáš Suttö ( Dolné Obdokovce, dorast ) 1 s.s. N (37/3)

U 481 Miroslav Bandry (Mojmírovce,dorast) 5 týždňov (49/1b,2b)

U 482 Michal Rác (Mojmírovce,dorast) 5.s.s.N (48/1c,2b)

U 483 Ľuboš Baťo (Obyce) 4.s.s.N (49/1a,2a)

U 484 Marián Javorček (Ladice) 5.s.s.N (48/1c,2b)

U 485 Michal Matyo (Dolné Štitáre) 1 s.s. N (37/3)

U 486 Vladimír Žabka  (Dolné Štitáre) 1s.s. (37/5a)  +  2 s.s. N (46/1a,c)

U 487 Martin Záhorský (Lúčnica nad Žitavou) 7 týždňov (49/1b,2b)

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)

U 488 Štefan Fabian (Trnovec nad Váhom)  1 s.s. N (37/5a)

U 489 Viktor Karásek(Hájske) 1 s.s.N (37/5a)

U 490 Mário Macháč (Rišňovce) 1 s.s.N (37/5a)

U 491 Marián Marcinek (Machulince) 1 s.s. (37/5a)

U 492 Lukáš Garaj (Báb) 1 s.s. (37/5a)

U 493 Erik Fábry (Čechynce, dorast) 1 s.s. (37/5a)

U 494 Tomáš Segíň (Červený Hrádok ) 1 s.s. (37/5a) - od 16.5.2015

hráč odstál trest v stretnutí      17.5.2015

U 495 Oskar Kukučka (Nová Ves nad Žitavou) 1 s.s. (37/5a)

U 496 Michal Maťo (Babindol) 1 s.s. (37/5a)

U 497 Juraj Žilka (Horný Oháj) 1 s.s. (37/5a)

U 498 Ivan Dian (Magnus) 1 s.s. (37/5a)

 

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) od 21.05.2015 do 30.06.2015

U 499 Miroslav Herda (Nová Ves nad Žitavou) 2 s.s. (U 395)

U 500 Ján Lenčéš (Močenok „B") 2 s.s. (U 401)

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia

(čl. 41/1,2,3,4) - zamietnuté:

U 501 Jozef Čelinák   (Horné Lefantovce) -  (U 349) - pre závažnosť

priestupku

 

Disciplinárne opatrenia:

 

U 502 Branč (dorast) na návrh ŠTK 50 €

U 503 Golianovo (žiaci) na návrh ŠTK 25 € 

 

 Oznamy:

U 504  DK sa oboznámila so všetkými dostupnými materiálmi k (U 471) a reeviduje svoje rozhodnutie nasledovne:

  • odpúšťa pokutu 33 € - FC 31 Jarok

U 505  DK na základe správy DPR ruší ČK zo stretnutia Lužianky - Báb, / nesprávna identifikácia hráča pri udelení 2 ŽK /, hráčovi Matúš Martiška

(Lužianky) a ponecháva v platnosti udelenie 1xŽK.

 

 Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 28.05.2015.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej

správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ

v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK

(DP čl. 84/1).

 

 

KR a úsek DZ  č.36  24. 05. 2015

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

 

                        Formel(DZ)    od 01.06. - 27.06.2015

                        Ribarič           30.5. 2015

                        Kováč             od 06.06.2015 - do konca súť. ročníka

                        Hučková        23.05. a 31.05.2015

                        Olah               30.05.2015

                        Zmeko            06.06. a 07.06.2015 doobeda

                        Forgáč            od 29.05. do 31.05.2015

                        Bogár             od 05.06.  do 07.06.2015

                        Szabová         31.05.2015

 

 

- KR na základe správy DZ prijala opatrenia so zásadami pre činnosť v MZ 26.

  kola Lužianky - Báb.

 

- KR žiada FO Báb, aby do najbližšieho zasadnutia KR, t.j. do 28.05.2015

  doručili na sekretariát  ObFZ   videozáznam z MS 26. kola Lužianky - Báb.

 

- KR oznamuje R zaradeným na nominačnej listine ObFZ Nitra, že dňa

  05.06.2015 (PIATOK) sa na atletickom štadióne v Nitre uskutočnia

  fyzické previerky. Prezentácia rozhodcov sa uskutoční od  16.30 hod.

  Rozhodca, ktorý nepredloží platnú lekársku prehliadku, nebude môcť

  absolvovať fyzické previerky ! Žiadame všetkých R o zodpovednú fyzickú

  prípravu.  Úspešné absolvovanie FP je základnou podmienkou

  pre zaradenie R na nominačnú listinu súťažného ročníka 2015/2016. 

 

  Limity:

         - mladí, perspektívni rozhodcovia:

                                        150m beh za 35sek/úsek - 20x

                                        50m chôdza za 40sek/úsek - 20x

                                        šprint 40m za 6,8 sek - 6x   

 

         - rozhodcovia do 35 rokov:

                                      150  m beh za 35 sek/úsek - 20x

                                        50 m chôdza za 45 sek/úsek - 20x

 

         - rozhodcovia od 35  - do 45 rokov:

                                      minimálne 2000 m za 12 min.

 

         - rozhodcovia nad 45 rokov:

                                      minimálne 1600 m za 12 min.

 

 

 

 

TMK  č.31  27. 02. 2015

TMK ObFZ v spolupráci s ÚFTS oznamuje

svojim členom, že môže zabezpečiť pre svojich členov vstupenky na zápasy futbalovej reprezentácie SR s Luxemburskom a Českom, ktoré sa uskutočnia v Žiline.
Cena vstupenky 1. kategórie je EURO 15,- (tribúna). Záujemci sa môžu prihlásiť do 06.03.2015 do 12.oo hod. na t.č.0903288369.

 

KM  č.13  30. 04. 2015

PROJEKT PRÍRPAVY TALENTOV

Nominácie hráčov (r.2001, r.2002, r.2003) na tréningové zrazy v rámci projektu PPT budú pravidelne zverejňované na stránke www.talentyzsfz.sk v sekcii PPT. 

 

MaK  č.21  20. 05. 2015

MaK ObFZ oznamuje FK patriace pod matričné úkony v ObFZ Nitra,

že od 15.06.2015 nadobúda platnosť nový Registračný a prestupový

poriadok SFZ.

Upozorňujeme FK, že  vo vlastnom záujme si skontrolujte zoznam

aktívnych hráčov klubu v ISSF, pretože podľa R a PP SFZ sa bude

platiť členský príspevok za každého aktívneho hráča.

Zoznam hráčov klubu, u ktorých žiadate zmenu stavu „aktívny" na stav

„neaktívny" pošlite na sekretariát ObFZ Nitra do 29.05.2015 doporučene

poštou !!!

Zoznam musí obsahovať : meno a priezvisko, registračné číslo hráča,

podpis dvoch zástupcov klubu a pečiatku klubu. Po tomto termíne ObFZ

nebude neakceptovať Vaše požiadavky !

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.15  07. 05. 2015

KŽF ZsFZ Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 12.05.2015  od 09:00 hod ( zraz )

sa na štadióne FC Nitra uskutoční regionálny výber dievčat zo

Západoslovenského Futbalového Zväzu. Srdečne pozývame všetky mladé talentované futbalistky (ročník narodenia 2000 a 2001 ), aby sa zúčastnili

tohto výberu a pokúsili sa prebojovať do záverečnej nominácie

na celoslovenský turnaj regionálnych výberov, ktorý sa uskutoční v dňoch

19.-20. 5.2015 v Dunajskej Lužnej.Účasť hráčok na regionálnom výbere

( alebo info ) je treba oznámiť na tel. čísle: 0918 884 021 - Roland Szőcs

alebo na čísle 0919 282 567 - Iveta Neveďalová  KŽF ZsFZ sa  teší na účasť vybraných hráčok 

 

Obsadenie R a DZ  č.30  26. 05. 2015

I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO: 28. DÁTUM: 31.5.2015 ČAS ZÁPASU ZÁPAS HR AR1 AR2 DZ nedeľa 17.00 IHR. NOVÁ VES N/ŽITAVOU Nevidzany - Golianovo N&eac...čítať celú správu

 

OK  č.3  02. 04. 2015

                    

 

Odvolacia komisia ObFZ Nitra prijala na prerokovanie podané odvolanie

zo dňa 26.3.2015 od TJ Družstevník Neverice voči rozhodnutiu ŠTK.

 

Na OdK ObFZ Nitra dňa 31.3.2015 bola podaná žiadosť o stiahnutie hore uvedeného odvolania zo strany TJ Družstevník Neverice voči rozhodnutiu ŠTK.

 

Nakoľko podané odvolanie bolo stiahnuté ešte pred jeho začatím o jeho prerokovaní v zmysle č. 130 odst. 1 SP odvolacia komisia sa predmetným odvolaním n e z a o b e r a l a.

 

P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ článok 52 odsek 6.

 

V Nitre 2.4.2015                                                      Predseda OdK ObFZ Nitra

                                                                                           Imrich Vanyo

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk