Dnes oslavuje meniny: Libuša zajtra Ignác
Streda, 30. júl 2014,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.29  20. 06. 2014

                                                     Uznesenie

                         zo zasadnutia VV ObFZ č.6/2014 zo dňa 16.júna 2014

Dňa 16.júla 2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra. Zasadnutie viedol jeho predseda  Ing.Š. Korman a riadilo sa podľa schváleného programu. 

 

1.     VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom hnutí SFZ, ZsFZ, ObFZ

b)    Správu ekonóma ObFZ Ing. Ľ. Novosedlíka o finančnom hospodárení s pripomienkou

2.     VV ukladá :      

a)   Predsedovi ŠTK T. Révayovi a sekretárovi V. Lyžičiarovi organizačne zabezpečiť konferenciu a Aktív ŠTK. T: 24.6.2014

b)    Sekretárovi V. Lyžičiarovi zabezpečiť pre víťazov jednotlivých tried a skupín v SR 2013/2014 poháre a diplomy. T: 20.6.2014              

c)    Členovi VV P. Bachratému organizačne zabezpečiť futbalový zápas R medzi ObFZ Nitra a OFS Olomouc

3.     VV schválil :

a)    Doplnky do Rozpisu súťaží na SR 2014-2015

b)     Martina Vindiša, Jozefa Cabaja za delegáta ObFZ

c)    Zakúpenie plakiet  pre dlhoročných funkcionárov ObFZ Nitra, ktorý budú ocenení na konferencii

d)    Štatúty Odborných komisií, Odvolacia komisia a ReK s pripomienkami

e)    Nominačné listiny R a DS na SR 2014/2015

f)    Štartovný vklad do súťaží riadených ObFZ, štartovné je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ

 

ŠTK  č.4  26. 07. 2014

ŠTK upozorňuje všetky FO na povinnosť vyhotovenia  elektronického

zápisu o stretnutí v systéme ISSF vo všetkých súťažiach (dospelí, dorast,

žiaci). Z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť klubov pri zabezpečení

internetu, PC, tlačiarne na štadióne. FO sú povinné ešte do začiatku

jesennej časti naplniť sezónnu súpisku v systéme ISSF.

 

ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že začiatok jesennej časti v kategórii

dospelých a dorastu je v I. triede, v II. A triede, II. C triede, III. B triede a

v oboch dorasteneckých skupinách 3.8.2014, v II. B triede je začiatok

súťaží 10.8.2014 a v III. A triede je 17.8.2014. Jarná časť začína v I. triede

8.3.2015 a v ostatných skupinách tak, aby súťažný ročník 2014 - 2015

skončil 14.6.2015.

Začiatok jesennej časti v žiackej kategórii je 23.8.2014 a začiatok jarnej

časti tak, aby súťaž skončila 13.6.2015.

 

ŠTK žiada FK, FO, ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu

v súťažiach ObFZ, o náhlásenie hracieho času, prípadne hracieho

dňa svojich domácich MZ.

Aktuálny zoznam klubov, ktoré nemajú kvalifikovaného rozhodcu,

je v ÚS KR

 

ŠTK pripravuje pracovné stretnutie ohľadom vyplnenia elektronického

zápisu. Stretnutie sa uskutoční  dňa 01.08.2014 (piatok) od 18.00 hod.

Pracovné stretnutie bude prebiehať v priestoroch Fatranská, Nitra.

ŠTK pozýva všetkých ISSF manažérov z klubov účinkujúcich v súťažiach

ObFZ Nitra  Z jedného klubu môžu prísť aj viacerí.

 

ŠTK upozorňuje FO, FK, že do 31.7.2014 je potrebné doplniť

do systému ISSF menný zoznam hráčov v súťažiach, ktoré začínajú 

3.8.2014. V ostatných súťažiach je potrebné doplniť menný zoznam do systému ISSF najneskôr 3 dni pred začiatkom súťažného ročníka.

FO a FK, ktoré nedoplnia do systému ISSF menný zoznam (dospelí,

dorast, žiaci), budú postúpené na DK na doriešenie.

 

 

Zmeny hracieho miesta a hracieho času

 

 

II. C trieda

Obyce - sobota, ÚHČ dospelých

T. Nemce - sobota, ÚHČ dospelých

 

3. kolo Choča - Velčice

ŠTK nesúhlasí s odohratím MZ v obrátenom poradí (chýba dohoda klubov).

 

5. kolo Č. Hrádok - Velčice

ŠTK nesúhlasí s odohratím MZ v obrátenom poradí (chýba dohoda klubov).

 

III. B trieda

Nevidzany "B" - sobota, ÚHČ dospelých

Tajná - sobota, ÚHČ dospelých

Neverice - nedeľa, 10.30 hod

Nová Ves n/Ž - nedeľa, 10.30  hod

 

DORAST

Skupina A

Nevidzany - sobota, ÚHČ dospelých

Velčice - sobota, ÚHČ dospelých

V. Opatovce - sobota, ÚHČ dospelých

Beladice - nedeľa, 10.30 hod

Chrenová "B" - nedeľa 10.30 hod

 

2. kolo V. Opatovce - Chrenová „B"

ŠTK súhlasí  s odohratím MZ na ihrisku v Zbehoch, dňa 9.8.2014 (sobota)

o 17.00 hod

 

ŽIACI

 

Skupina C

V. Opatovce - ÚHČ dorastu

 

Skupina D

Nevidzany - ÚHČ dorastu

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  31. 7. 2014.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

DK  č.32  20. 06. 2014

Nepodmienečne zastavená činnosť (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4)

od 16.06.2014:

U 531 Ivan Guzmický (Ivánka pri Nitre) 1 s.s. N (46/1b,2)

U 532 Marcel Ollári (Chrenová) 2 s.s. N (46/1a,2)

U 533 Michal Paška (Čechynce) 7 s.s. N (49/1b,2b)

U 534 Martin Bogyo (Veľké Vozokany) 2 s.s. N (46/1a,2) + 1 s.s. N (U310)

U 535 Radoslav Šimek (Žihárec) 5 s.s. N (49/1a,2a)

U 536 Andrej Kaduc (Hájske) 5 s.s. N (49/1a,2a)

U 537 Dávid Kováč (Nová Ves nad Žitavou, dorast) 2 s.s. N (46/1a,2)

U 538 Daniel Kordoš (Machulince, dorast) 5 s.s. N (49/1b,2b)

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1s.s. N za 5 x ŽK(37/5a)

U 539 Roman Zaťko (Golianovo)

U 540 Erik Pšenák (Sľažany)

U 541 Juraj Pilinský (Poľný Kesov)

 

Disciplinárne opatrenia:

U 542 Diakovce (dorast)  na návrh ŠTK 50 € 

U 543 Lehota (žiaci) na návrh ŠTK 25 €

 

Oznamy:

 

U 544 DK oznamuje klubom aj hráčom, že karty (5,9,12) v rámci

ObFZ Nitra sa prenášajú do súťažného ročníka 2014/2015 v zmysle

čl. 37/6 DK po zaplatení pokuty (50 €, 70 €, 100 €) je daný trest odpustiť.

 

U 545 DK vyzýva Zduženie FC Výčapy Opatovce na odstránenie nedostatkov odvolania presne  v zmysle čl. 83/1,2  DP do 25.6.2014

 

 Za evidenciu ŽK zodpovedá FO !                        

 

 

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe podľa

čl. 84/1 sa možno odvolať  v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa

oznámenia rozhodnutí disciplinárnej komisie.    

 

KR a úsek DZ  č.3  27. 07. 2014

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

         Vadkerti (DZ)                 august 2014

         Vindiš (DZ)                    august 2014

         Lenický                          od 01. 08.  - do 03.08.2014

         M. Sutto                        od 03.08. - do 24.08.2014

         Šimák                            od 26.07. - do 06.08.2014

         Škula                             od 03.08. - do 04.08.2014

         Gregor                           soboty súť. ročníka 2014/2015

 

- KR oznamuje, že R Ondrej Panáček rozhoduje za FO N. Ves nad Žitavou.

  FO môže hrávať svoje domáce MZ v UHČ.

 

- KR berie na vedomie ukončenie rozhodcovskej činnosti R Duckého. KR mu

  ďakuje za doterajšiu činnosť.

  KR odstupuje FO V. Vozokany ŠTK s návrhom hrávať svoje domáce MZ

   mimo UHČ, nakoľko nemajú kvalifikovaného R.

 

- Náhradný termín fyzických previerok sa uskutoční

  v piatok 01.08. o 17. 00 hod. na atletickom štadióne v Nitre.

  Poplatok za atletickú dráhu je 1 €. Rozhodcovia, ktorí neabsolvujú

  fyzické previerky  nebudú môcť rozhodovať MZ a FO, za ktorí

  rozhodujú bude hrávať mimo UHČ.

  Jedná sa o týchto R:

   Brat (Ivanka), Hudec, Kotrec, Lešš, Michalička,

   Slamka (Jarok),  Strieška, Štefúnko (Rumanová), Vajzer (Dlhá nad Váhom).

   Hirka (Kolíňany), Kukla (D. Lefantovce), Szabová, Tábi (Hájske)

 

 

 - KR - úsek DZ oznamuje DZ, že dňa 31.07.2014 o 17.00 hod. sa uskutoční

  pracovné stretnutie ohľadom vypisovania zápisu o stretnutí  v priestoroch

  ObFZ Nitra.

 

- KR v spolupráci s ŠTK organizuje pre  R a FO  posledné pracovného stretnutie

  ohľadom vypisovania   elektronického zápisu o stretnutí. Termín stretnutia

  bude 01.08.2014 o 18.00 hod. v priestoroch ZŠ Fatranská (Chrenová) v Nitre.

  Doposiaľ sa školenia nezúčastnili:

 Fúska, Hamran, Jaraba, Kerimov, Kiš, Kotrec, Lešš, Michalička,

 Mikle-Barát, Pecho, M. Sutto, T. Sutto, Šinka, Štefunko, Tábi, Vajzer.

 

- FO, ktoré nemajú kvalifikovaného R:

            II. B trieda:

                                   Horný Ohaj,  Dyčka

 

            II. C trieda:

                                   Červený Hrádok, Obyce, Choča, Martin nad Žitavou, Tekovské

                                   Nemce, Topoľčianky, Veľké Vozokany

            III. A trieda:

                                   Šurianky, Hruboňovo, Štefanovičová, Diakovce, Veľká Dolina

 

            III. B trieda:

                                   Neverice, Tajná, Babindol, Paňa

 

            Dorasty:

                                   Kráľova nad Váhom, Horná Kráľova, Beladice, Chrenová "B",

                                   Vlčany

 

 

TMK  č.15  07. 07. 2014

Od 14.7. sú k dispozícii certifikáty na sekretariate ObFZ Nitra. Prevzatie certifikátu sa vykonáva na podpis. Daný termín je stanovený z dôvodu čerpania dovolenky na sekretariate. 

 

KM  č.10  11. 07. 2014

Kluby, ktoré majú záujem sa prihlásiť do súťaže benjamínkov (mladší žiaci, nar. 1.1.2002 a mladší) a do súťaže Miniliga Miroslava Stocha (prípravkári, 1. až 4. ročník ZŠ) sa môžu záväzne prihlásiť u Martin Čuláka na email martin@culak.sk.


BENJAMINKA 

Začiatok súťaže benjamínkov sa predpoklad na termín 22.8. (piatok) alebo 29.8. (piatok). Záležať bude aj od počtu prihlásených klubov. Prihlasovanie do súťaže bude možné zrealizovat najneskôr do 15.8. Následne sa zrealizuje rozdelenie družstiev do skupín ktoré budú uverejnené v úradnej správe a v novinách.


MINILIGA MIROSLAVA STOCHA 

Začiatok súťaže Miniliga Miroslava Stocha je naplánovaný na prvý a druhý septembrový týždeň. Kluby a školy sa môžu prihlasovať do  5.9. kedy bude vytvorené zaradenie družstiev do skupín. Prvé kolo turnajov sa odohrá v druhý septembrový týždeň v dohodnutých dňoch a časoch pre jednotlivé skupiny.

Pravidlá súťaže, ktoré boli stanové sa nemenia len pribúdajú niektoré nové:

 

Každý prihlásený tím musí zaslať svoje kontaktné údaje a to meno apriezvisko kontaktnej osoby, telefon a hlavne emailovú adresu. Tieto kontaktné údaje zasielajte na martin@culak.sk. Ak Klub alebo ZŠ tieto údaje nedodá nebude pri zahájení zaradený do žiadnej skupiny a bude tak urobené až po dodaní týchto údajov. 

 

Každá skupina bude mať svojho koordinátora, ktorý bude určený družstvami v danej skupine. Úlohou koordinátora bude zasielať výsledky a taktiež strelcov golov zo všetkých zápasov turnaja na emailovú adresu martin.kilian@petitpress.sk a martin@culak.sk. Ďalej bude koordinátor odovzdávať informácie od vedenia súťaže o spoločných turnajoch a záverečných turnajoch všetkým družstvám v skupine.  

 

Skupina môže mať minimálne 4 a maximálne 6 družstiev. Tam kde to vzdialenosti družstiev, podmienky družstiev (možnosť postavit dve hracie plochy) a dohoda medzi nimi umožní, sa môžu pre vačšiu atraktivitu a odburanie stereotypu vytvoriť 6 členné skupiny.

 

Skupiny, v ktorých budú pôsobiť ZŠ môžu odohrať svoje turnaje s periodou jeden krat za mesiac, čo ale vyžaduje aby hrali aj v zimných mesiacoch a teda je potrebné odohrať niekoľko turnajov v hale. Tento variant bude zrealizovaný len ak bude na začiatku súťaže potvrdené že je takáto hala (telocvična) k dispozícii a dohodnú sa na tom všetky ZŠ v skupine. Dôvodom je aby deti nemeškali z vyučovania keďže sa hráva v tychto skupinách v čase vyučovania.Počet členov v takejto skupine však musi byť maximálne 5.

Pripadné ďalšie pripomienky a vylepšenia môžete posielať na martin@culak.sk a po prerokovani a prípadnom schváleni vedenim súťaže a ObFZ Nitra budu zaradené do pravidiel súťaže.  

 

V zimných mesiacoch budeme organizovať halový turnaj všetkých družstiev. Prípadný termín bude upresnený. Záujem o účasť môžete nahlasovať už teraz. 

 

MaK  č.18  02. 07. 2014

Dôležitý oznam  Matriky ObFZ
Oznamuje všetkým klubom, že od 1.7.2014 sa budú prijímať výhradne

elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú akceptované

len pri zvýšenom poplatku o 50%, ako elektronické. Taktiež schvaľovanie

matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. „ víkendové schvaľovania"

budú drahšie o 100% ako štandardné cenníkové ceny.  Matrika ObFZ Nitra  

odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti

aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ,

ktorá im je geograficky najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho

konta je povinná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.1  18. 07. 2014

POPLATKY UVEDENÉ VO FUTBALOVÝCH PREDPISOCH SFZ

 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných

zberných faktúr (v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým

prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet (platby šekom nebudú

akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet

uvedený na faktúre.

 

Obsadenie R a DZ  č.1  27. 07. 2014

I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO:1. DÁTUM: 3.8.2014 ČAS ZÁPASU ZÁPAS R AR1 AR2 DZ nedeľa 17.00 Selice - Nevidzany Macho Rumančík T. Sutto DZ Lužianky - Slažany Németh &...čítať celú správu

 

OK  č.10  20. 06. 2014

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 19.6.2014 prerokovala

odvolanie FO Vinodol proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného

v ÚS č. 31 zo dňa 12.06.2014 (U 530). Odvolacia komisia po preskúmaní

dostupných písomných materiálov zo sekretariátu sa uzniesla

na tomto rozhodnutí:

m e n í

 

vydané rozhodnutie DK ( U 530 ) v zmysle čl. 85 odst. 2 písm. c / DP,

nakoľko OK dospela k záveru, že rozhodnutie DK spočíva v nesprávnom

posúdení veci. OK rozhodnutie DK mení takto:

 

FO Vinodol:

- hráč FO Vinodol Dávid Čulík 5 s.s. od 9.6.2014 ( v zmysle čl. 47/1b,2b )

- odstúpenie návrhu na kontumačnú prehru na ŠTK

- rokovací poplatok 10 € v zmysle RS

 

FO Výčapy Opatovce:

- pokuta 100 € ( v zmysle čl. 50/1b, 2a, čl. 57/1d DP )

- uzatvorenie štadióna na 1 s.s. N ( disciplinárne opatrenie v zmysle

čl. 27/1,2 čl. 28/1,2  DP )

- HU Július Tóth zákaz výkonu akejkoľvek funkcie N od 12.6.2014

do 01.04.2015 (disciplinárne   opatrenie v zmysle čl. 16/1 DP )

- zvýšiť US na počet 10 ( ochranné opatrenie v zmysle čl. 43/2l DP )

- VM Juraj Jánošík zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov

umožňujúcich styk s DO na N od 12.6.2014 do 12.6.2015 ( disciplinárne

opatrenie v zmysle čl. 16/1 DP )

- hráč FO Výčapy Opatovce Marek Lauro 5 s.s. od 9.6.2014 ( v zmysle

čl. 47/1b,2b DP )

- odstúpenie návrhu na kontumačnú prehru na ŠTK

- rokovací poplatok 10 € v zmysle RS

 

Predmetné odvolanie je evidované v systéme ISSF pod číslom

uznesenia: NR-OK-2013/2014-0002

 

P o u č e n i e :Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ

článok 52 odsek 6.

 

 

V Nitre 19.6.2014                            Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra

                                                                                  Imrich Vanyo

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk