Dnes oslavuje meniny: Miroslav zajtra Vieroslava
Nedeľa, 29. marec 2015,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.36  20. 03. 2015

  Uznesenie

                                               zo zasadnutia VV ObFZ č.3/2015

Dňa 17.marca  2015 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra. Zasadnutie viedol jeho predseda Ing. Š. Korman a riadilo sa podľa schváleného programu. 

 

1.   VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom hnutí  

SZF, ZsFZ, ObFZ

b)    Správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana halovom futbalovom turnaji dorastencov ,, O pohár predsedu ZsFZ - 1.ročník

c)    Písomnú správu ekonóma Ing. Novosedlíka

d)    Žiadosť FC Cabaj - Čápor, jeho žiadosti vyhovel

  1. VV ukladá :

a)    organizačne pripraviť priateľský zápas rozhodcov medzi ObFZ Nitra a OFS Olomouc   Dr. Jančokovej - Žáčikovej, Ing. Kormanovi a P. Bachratému. T: 20.4.2014 

3.   VV schválil :

 

a)    návrh KR ObFZ a odvoláva z nominačnej listiny DZ R. Tujvela

b)    nominačnú listinu rozhodcov a delegátov  na jarnú časť SR 2014/2015

c)    Ing. R. Hegedüša za DZ v ObFZ Nitra

 

POZNÁMKA : 

Prezenčná listina  a všetky návrhy, žiadosti a správy sú priložené k ZÁPISU a UZNESENIU.

 

 

 

ŠTK  č.30  27. 03. 2015

STK upozorňuje FK, FO, že z dôvodu možnej kolízie hokejového

zápasu Nitra - B. Bystrica dňa 29.3.2015 je možné preložiť MZ

na skorší termín po vzájomnej dohode klubov. Tuto dohode je

potrebné potvrdiť v ISSF systéme do soboty do 10.00 hodiny

(obe kluby napíšu svoju žiadosť)

 

Slovenský futbalový zväz podľa čl. 11 ods. 1 až 5 a 7 Legislatívneho

poriadku SFZ z 12. 3. 2013 predkladá futbalovej verejnosti na

pripomienkovanie návrh nového Súťažného poriadku futbalu.

Pripomienky k návrhu je možné zasielať 15 pracovných dní od jeho

zverejnenia, to znamená od 9. do 27. marca 2015 a to buď prostredníctvom emailovej adresy sutaznyporiadok@futbalsfz.sk alebo písomne na adresu:

SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava s označením na obálke

"Súťažný poriadok futbalu". Návrh nového súťažného poriadky je na www.futbalsfz.sk

 

Nový Súťažný poriadok futbalu by mal vstúpiť do platnosti od začiatku novej sezóny 2015/16

 

ŠTK upozorňuje všetky FO, FK, že podania na komisiu je potrebné realizovať jedine cez ISSF systém konkrétne cez elektronickú podateľňu.

Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité údaje

ako sú: súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu. Iné formy žiadostí

o výnimku nebudú prerokované.

 

ŠTK upozorňuje FO,FK, že podľa SP a RS nie je potrebné zasielať

menné zoznamy. Potvrdenú súpisku A mužstva (prípadne aj B mužstva

minimálne 13 mien) zasiala iba klub, kde v jednej kategórii štartuje viac

ako jedno mužstvo (A mužstvo, prípadne B mužstvo). Tieto súpisky musia

byť zaslané v 2 vyhotoveniach (jedno vyhotovenie sa vráti klubu) najneskôr

3 dni pred začiatkom jarnej časti súťaže.

 

I.trieda

17. kolo Machulince - Sľažany

ŠTK po dôkladnom šetrení ponecháva výsledok stretnutia v platnosti. Delegované osoby odstupuje na odborné komisie na doriešenie, za nesprávny postup pred začiatkom MZ.

II. C

Choča - nedeľa 10.30

 

III. A

 

Močenok „B" - sobota, 14.30 hod

 

III. B

Tajná - Babindol 3:0 kont

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/i a podľa SP čl. 106/1

priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Tajná.

 

Paňa - nedeľa 10.30 hod

 

DORAST

Skupina A

22. kolo N. Hrnčiarovce - V. Opatovce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 18.4.2015 (sobota)

o 16.00 hod.

 

28. kolo Machulince - V. Opatovce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 1.5.2015 o 16.30 hod.

 

Skupina B

Vlčany - sobota, 3 hodiny pred ÚHČ dospelých

 

ŽIACI

Skupina A

ŠTK upozorňuje, že správne vyžrebovanie je na stránke www.futbalnet.sk.

Je potrebné aby  kluby ešte pred podaným žiadosti o zmene 

MZ sa presvedčili o správnom vyžrebovaní.

 

11. kolo Mojmírovce - Neded

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 2.4.2015 (štvrtok)

o 16.00 hod.

 

 13 kolo FC Neded-Tešedíkovo

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 18.04.2015

o 13.30 hodine

 

16.kolo FC Neded-Selice

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 09.05.2015 o 14.30 hodine

 

18.kolo FC Neded-Mojmírovce

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 23.05.2015 o 14.30 hodine

 

Skupina D

T. Nemce - ŠTK žiada FO o naplánovanie MZ  odložených v jesennej časti.

7. kolo T. Nemce - Nevidzany

 

ŠTK súhlasí s odohratím MZ 4.4.2015 (sobota) o 15.00 hod.

 

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ Nitra

 

 

DK  č.21  26. 03. 2015

Pozastavenie výkonu športovej činnosti N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4)

od 23.03.2015:

U 314 Dávid Suchý (Beladice, dorast) 2 s.s. N (46/1a,c)

U 315 Ivan Dian (Magnus Lukáčovce) 2 s.s. N (46/1a,c)

U 316 Milan Madola (Tesárske Mlyňany) 2 s.s. N (46/1a,2)

U 317 Matej Králik (Vion „C"- Hostie) 1 s.s. + 1 s.s. (17/12, 37/3) -

(U 219 - hráč bol v podmienke)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)

U 318 Vladimír Hrnčár (Výčapy Opatovce) 1 s.s. N (37/5a)

U 319 Milan Čapo (Branč, dorast) 1 s.s. N (37/5a)

U 320 Miroslav Herda (Nová Ves nad Žitavou) 1 s.s. N (37/5a)

U 321 Gabriel Szoke (Veľký Cetín) 1 s.s. N (37/5a)

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) od 26.03.2015

do 30.06.2015

U 322 Miroslav Raček (Báb) 1 týždeň (U 293)

U 323 Richard Biháry (Cabaj Čápor, dorast) 2 s.s. (U 245)

U 324 Marián Kresan (Cabaj Čápor, dorast) 2 s.s. (U 246)

Disciplinárne opratrenia:

U 325 DK na základe neoprávneho štartu hráča v stretnutí

Tajná - Babindol

trestá:

FO Babindol

- RP 10 €

- pokuta 50 € podľa (SP 100/i, RS B/12/f)

- Andrej Molnár (H) na 1 mesiac N podľa (53/1b,2b)

- Mário Kúti (K) pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac N podľa

čl.53 (1b/3b) od 26.3.2015

- Ján Lauro (VM) pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac N podľa

čl.53 (1b/3b) od 26.3.2015

- DK odstupuje stretnutie Tajná - Babindol na doriešenie na ŠTK

 

Oznamy:

U 326 DK predvoláva:

Dňa 01.04.2015 na stredu o 16.30 hod. za účelom šetrenia mimoriadnej

udalosti v súvislosti so  stretnutím II. tr. C Vion „C"- Hostie - Jedľové Kostoľany

HÚ: Jozef Školník

VM Vion „C"- Hostie: Luboš Pondela, Miroslav Horváth (K)

VM Jedľové Kostoľany: Viktor Kapitánčik, Igor Drieňovský (K)

Hráč Jedľové Kostoľany: Mário Svitek a zároveň menovanému

predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športovej činnosti

až do vyšetrenia prípadu od 23.04.2015 (43/4)

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 01.04.2015.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa

DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní

odo dňa oznámenia rozhodnutia

 

KR a úsek DZ  č.28  27. 03. 2015

- KR dôrazne upozorňuje R a DZ, aby sledovali obsadenie rozhodcov, nakoľko je dosť možné, že sa budú posúvať začiatky MS.

 

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

         Levický                04.04.,18.04., 02.05.2015

         Harča                            24.04, 25.04. 26.04 2015     

         Szabová               od 28.03. do 29.03. a 11.04.2015

         Brat                     od 04.04. do 05.04.2015

         Ribarič                 od 04.04. do 05.04.2015       

         Hučková              od 29.03. a 11.04.2015

         Kozlová               od 03.04. do 07.04 2015

         Škula                   05.04.2015

         Hamran               28.03.2015

         Lenický                od 18.04. do 19.04.2015

 

- KR oznamuje, že rozhodcovskú kariéru sa rozhodol ukončiť R Cupák.

  KR mu ďakuje za doterajšiu činnosť.

  FO Sľažany nemajú kvalifikovaného rozhodcu.

 

- Upozorňujeme všetky delegované  osoby, aby dôsledne sledovali na MS

  správanie hráčov, funkcionárov a divákov. Negatívne správanie spomínaných

  osôb je nutné uviesť v príslušnom tlačive a vo svojej správe.

 

- KR berie na vedomie vetovanie R:

 

  FO Obyce - vetuje  R Kerimova, Kunkela, Jarabu

 

 

 

 

TMK  č.31  27. 02. 2015

TMK ObFZ v spolupráci s ÚFTS oznamuje

svojim členom, že môže zabezpečiť pre svojich členov vstupenky na zápasy futbalovej reprezentácie SR s Luxemburskom a Českom, ktoré sa uskutočnia v Žiline.
Cena vstupenky 1. kategórie je EURO 15,- (tribúna). Záujemci sa môžu prihlásiť do 06.03.2015 do 12.oo hod. na t.č.0903288369.

 

KM  č.12  21. 08. 2014

Miniliga Miroslava Stocha
odporúčané termíny turnajov

1. turnaj 6.9.

2. turnaj 13.9.
3. turnaj 27.9.
4. turnaj 11.10.
5. turnaj 25.10.
 
Prvé 4 temíny sú určené pre štvor členné skupiny a 5 termín pre 5 členné skupiny. samozrejme kto chce môže si zorganizovať aj vo štvor člennej skupine 5 turnajov ale je potrebné to nahlásiť aspoň týždeň dopredu. 

 

Liga Benjamínkou Kontakty na kluby

Skupina A

Výčapy­Opatovce ­- 0903288369 Čulák

V. Zálužie ­- 0903851603 Biro, 0902338210 Bako 

Čechynce - 905238214 Vargová

Zbehy ­- 0905813752 

Chrenová - 0911 011 185 Tatar 

Lapáš ­- 905439374 Benko

Janíkovce - Štefek 0905 631 149, Dolinský 0910 69 69 30

 

Skupina B

Čeľadice - 0911134110 Slovak, 0903580039 Hamada

Nevidzany - 0949418342 Baláž

­ Klasov - 0908784594

Kolíňany ­- 0907626058 Kolinany

D. Obdokovce - 0907 432 977, Lidik 

Sľažany ­- 0948517523 Kery, 0904804517 Cina

T. Mlyňany - 0908 523 754  Babocký

 

Zo skupiny B sa odhlásili Sľažany. 

 

MaK  č.19  19. 09. 2014

OZNAM Matriky ObFZ - Oznamujeme funkcionárom FK, že hosťovaniahráčov

sa končia dňom 30.9.2014. Prestupy hráčov je možné vykonávaťdenne a to

do 31.3.2015.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.14  26. 03. 2015

Zmena štatutárnych zástupcov ŠK Dlhá nad Váhom

Prezident : Peter Štrbo   0940 782 070

Podpredseda : František Paštéka   0902 749 535

Pokladník : Jozef Mszáros ml.   0907 036 242

ISSF manažér : Peter Štrbo

 

Obsadenie R a DZ  č.21  23. 03. 2015

I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO: 19. DÁTUM: 29.3.2015 ČAS ZÁPASU ZÁPAS HR AR1 AR2 DZ nedeľa 15.00 Báb - Nevidzany M. Kollárik Slamka ...čítať celú správu

 

OK  č.2  24. 10. 2014

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 22.10.2014 prerokovala

odvolanie OFK Žihárec proti rozhodnutiu ŠTK ObFZ Nitra uverejneného

v ÚS č. 16 zo dňa 09.10.2014. Odvolacia komisia po preskúmaní

dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí:

z a s t a v u j e

 

podané odvolanie v zmysle čl. 52 odst. 14 písm. a / Stanov ObFZ Nitra,

nakoľko neboli splnené podmienky na prerokovanie  a rozhodnutie veci

 odvolanie nespĺňalo náležitosti odvolacieho konania v zmysle čl. 121 SP.

 

P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov

ObFZ článok 52 odsek 6.

 

 

V Nitre 22.10.2014               Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra

                                                               Imrich Vanyo

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk