Dnes oslavuje meniny: Kvetoslava zajtra Aurel
Piatok, 24. október 2014,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.30  27. 09. 2014

Uznesenie  zo zasadnutia VV ObFZ č.7/2014 zo dňa 22.septembra 2014

 

Dňa 22.septembra 2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra.

Zasadnutie viedol jeho predseda  Ing.Š. Korman a riadilo sa podľa

schváleného programu.       

1. VV vzal na vedomie :

a) Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom hnutí

    SFZ, ZsFZ, ObFZ 

b) Správu ekonóma ObFZ Ing. Ľ. Novosedlíka o finančnom hospodárení

c) Správu predsedu ŠTK T. Révaya

d) Správu predsedníčky KR Dr. A. Jančokovej

e) Správu podpredsedu KR - KDZ Ing. J. Inoveckého

f) Správu predsedu TMK  R. Hanáka

g) Správu predsedu DK  Ing. R. Hegedüša

h) Správu predsedu ReK P. Martinca 

 

2. VV ukladá :       

a) Sekretárovi V. Lyžičiarovi vyzvať FK v ÚS, ktoré ešte nemajú uhradené platby

za bezhotovostný platobný  styk na sezónu 2014/15, aby tak učinili do 30.9.2014

 

b) na základe vykonaného auditu ( plnenie RS ObFZ na SR 2014/2015, stať "B",

čl.9/a Tréneri ukladá za povinnosť klubom ( Báb, Kolíňany, Janíkovce, Golianovo,Selice, Machulince, Klasov) napraviť uvedené neplnenie daných

podmienok najneskôr do 01.03.2015.

Nesplnenie  povinnosti do uvedeného termínu bude riešené v zmysle DP SFZ. 


3. VV schválil :

a) I. Kováča za člena ŠTK

b) L. Kováča ml. za člena KR

c) návrh spolupráce s OFS Olomouc

POZNÁMKA :  Prezenčná listina  a všetky návrhy, žiadosti a správy sú

priložené k ZÁPISU a UZNESENIU.

 

ŠTK  č.18  23. 10. 2014

ŠTK upozorňuje všetky FO na povinnosť vyhotovenia  elektronického

zápisu o stretnutí v systéme ISSF vo všetkých súťažiach (dospelí,

dorast, žiaci). Z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť klubov

pri zabezpečení internetu, PC, tlačiarne na štadióne.

 

ŠTK dôrazne upozorňuje FO, FK, že nahratie menných zoznam

na jednotlivé stretnutie musia byť uskutočnené v dostatočnom

časovom predstihu (min 30 minút pred stretnutím)

 

ŠTK upozorňuje FK, FO delegované osoby, že aktuálne zmeny

hracích časov prípadne hracích miest sú na stránke www. futbalnet.sk

a www.obfz.sk v sekcii obsadenie R a DZ. Tu uverejnené zmeny

väčšinou červenou farbou sú záväzné pre všetkých!

 

III. A trieda

10. kolo Dlhá n/V - D. Lefantovce 3:0 kont.

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/b a podľa SP čl. 106/1

priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Dlhá n/V. ŠTK odstupuje

FO D. Lefantovce  na DK s návrhom pokuty 100€ podľa RS B/11/f a žiada

dokladovať úhradu nákladov za neodohratie MZ podľa RS A/6/b v sume

41€ v prospech FO Dlhá n/V.

 

11. kolo V. Dolina - P. Kesov

ŠTK nariaďuje odohrať MZ v obrátenom poradí na ihrisku v P. Kesove

dňa 26.10.2014 (nedeľa) o 14.00 hod.

 

III. B trieda

13. kolo Ladice - Tajná

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá v obrátenom pradí

na ihrisku v Tajnej dňa 26.10.2014 (nedeľa) o 14.00 hod.

 

14. kolo Paňa - Ladice

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 2.11.2014 (nedeľa) o 14.00 hod.

 

DORAST

Skupina A

7. kolo Beladice - Slažany

ŠTK nariaďuje odohrať MZ 30.10.2014 (štvrtok) o 14.30 hod.

 

Skupina B

9. kolo H. Kráľová - N. Sady

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 25.10.2014 (sobota)

o 11.30 hod.

 

ŽIACI

Skupina B

11. kolo Golianovo - Pohranice

ŠTK súhlasí s dohodou klubov a MZ sa odohrá 25.10.2014 (sobota)

o 13.00 hod

 

ŠTK schvaľuje výsledky podľa Zápisov o stretnutí.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  29. 10. 2014.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní

od uverejnenia ÚS.

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

DK  č.12  16. 10. 2014

Pozastavenie výkonu športovej činnosti  N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4)

od 13.10.2014:

U 190 Milan Kéry (Machulince) 1 s.s. N (37/3) 

U 191 Viktor Vanko (Vlčany, dorast) 2 s.s. N (46/1a,2)

U 192 Jozef Kevin Bób (Vinodol, žiaci) 1 s.s. N (37/3)

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)

U 193 Arpád Varga (Žihárec)

U 194 Andrej Manek (Tesárske Mlyňany, dorast)

U 195 Marek Kollár  (Klasov)

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho

opatrenia  (čl.41/1,2,3,4) od 16.10.2014 do 30.04.2015

U 196  Nikolas Stojka  (Trnovec nad Váhom, dorast) 2 s.s. (U 128)

U 197  Samuel Holý (Čechynce, dorast) 2 s.s. (U 153)

U 198  Zsolt Foldessy (Hosťová) 1 s.s. (U 175)

U 199 Ladislav Kúnsky (Jedľové Kostoľany) 1 s.s. (U 173)

U 200 František Valent (Choča) 1 s.s. (U 174)

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho

opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) – zamietnuté:

U 201 Szilárd Kocsic (Neded, žiaci) 3 s.s. (U 130)  - pre závažnosť priestupku

 

Disciplinárne opatrenia:

U 202  Nové Sady na návrh ŠTK 100 €

 

U 203  DK na základe šetrenia udalostí počas  stretnutia  

Branč – Nevidzany trestá:

- Rudolfa  Látečku (T), OFK Branč vzhľadom opakujúcemu porušeniu SP

posledných (12 mesiacov) na zákaz výkonu funkcie na 2 mesiace N

od 16.10.2014 (48/1c,2b)

-  pokuta 100 € (71/1,2a,b,d,g,48/4,12/6,16/1) + 10 € RP (RS 12,e)

 

Na návrh TMK DK trestá:

U 204 Mariána Halása (T), Nitrianske Hrnčiarovce na zákaz výkonu

funkcie na 6 týždňov  N od 06.10.2014 a pokuta 100 € podľa  (50/1a,2a)

+ 10 € (RS 12,e)

 

Na návrh KR DK trestá:

U 205 Zdenko Kamenický (R) zastavenie výkonu funkcie N na 1 týždeň

podľa (čl.62) od 20.10.2014

 

 

U 206 DK upozorňuje FK, ktoré nemajú uhradené záväzky voči ObFZ Nitra a

by ich uhradili do 22.10.2014: (Babindol, Dolné Lefantovce, Choča, Ivánka

pri Nitre, Janíkovce, Kolíňany, Kynek, Ladice, Neverice, Chrenová, Poľný Kesov,

Veľký Cetín, Žirany, Duslo Šaľa).

V prípade neuhradenia záväzkov budú voči FK vyvodené disciplinárne

opatrenia od 25.10.2014.

 

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční vo štvrtok 23.10.2014

 

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem

rozhodnutí podľa DP čl. 37/10) sa možno odvolať v lehote do 7 kalendárnych

dní odo dňa oznámenia rozhodnutí disciplinárnej komisie (DK čl. 84/1).

 

KR a úsek DZ  č.15  17. 10. 2014

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

                        Macho            18.10.2014

                        Pecho             19.10.2014

                        Gál                 25.10.2014

                       Londák            26.10.2014

                        Novák             od 01.11. - do 09.11.2014

                        Kozlová          19.10.2014

                        Ribarič            od 25.10. - do 26.10.2014

                        Kováč              od 16.10 - do prihlásenia

                        Bernát             25.10.2014

 

- KR pozýva všetkých začínajúcich R dňa 23.10.2014 o 16.30 hod. na praktický

  seminár, ktorý sa uskutoční na atletickom štadióne v Nitre.

  (Palka, Kukučka, Bányi, Hrnek, Göndörová, Levický, Hučková, Hujac, Olah,

  Póňová)

 

- KR oznamuje, že R Olah rozhoduje za FO Neverice a zároveň odstupuje FO

  Neverice na ŠTK s návrhom hrávať svoje domáce MZ v UHČ, od 23.10.2014

 

- KR odstupuje DK R Kamenického za nedostavenie sa na MZ bez

  ospravedlnenia s návrhom trestu zastavenia činnosti na1 týždeň N.  (čl. 62)

 

- R, ktorí sa vopred neospravedlnili sú KR plne k dispozícii aj v tých dňoch,

  na ktoré neboli delegovaní  na MZ. V prípade, že sa R nezúčastní MZ,

  alebo sa ho odmietne zúčastniť budú voči nemu vyvodené disciplinárne

  opatrenia.

 

- KR na základe šetrenia neprijatia hodnotenia DZ prijala opatrenia so zásadami

  pre činnosť KR.

 

- KR na základe šetrenia a nedostavenia sa FO P. Kesov považuje ich sťažnosť

  za neopodstatnenú.

 

- KR odstupuje na DK FO P. Kesov, vedúceho M. Kriššáka, trénera V. Vopálka

  a kapitána I. Bednárika  za nedostavenie sa na šetrenie ich sťažnosti bez

  ospravedlnenia.

 

- KR prijala žiadosť od FO Dyčka a žiadosti vyhovela.

 

TMK  č.18  29. 09. 2014

Oznam pre kluby v I.triede Obfz Nitra 

Do 1.3.2015 odporúčame klubom odstrániť nedostatky v trénerskych licenciach u trénerov kluboch pôsobiacich v I.triede Obfz Nitra v opačnom prípade sa budú riešiť disciplinárnym poriadkom.

 

 Prihlásení uchádzači na školenie k získaniu trenerskej licencie 

Predbežný termín základného školenia na získanie EURO C grassroots licencie je z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov presunutý na obdobie po súťaži teda koniec novembra 2014. Ďalší záujemci sa môžu prihlásiť do 14.11.2014. Súčasťou základného kurzu budú aj školenia na rekvalifikaciu licencií a predlžovanie licencií s recertifikáciou.

 

Aktuálne prihlásení uchádzači: 
Gábor Jakubecz - Horné Saliby,
Daniel Lenčéš - Nitra, 
Matej Blaži - Nitra, 
Mgr. Marek Janíček - Levice, 
Gabriel Švec - Levice, 
Tomáš Csandal - Horné Saliby, 
Gábor Farkas - Galanta, 
Stanislav Mankovecký - Dedinka, 
Juraj Jakubička - Preseľany, 
Robert Galo - Janikovce, 
Peter Sporina - Kuzmice, 
Juraj Iván - Šala, 
Eva Virágová - Vyškovce nad Ipľom, 
Juraj Bujko - Sládkovičovo

Tomáš Nemeček - Pusté Sady,

Dávid Krištofiak - Pata,

Bc. Jozef Majtán - Dolná Streda,

Erik Pšenák - Zlatno 

Juraj Šabík - Červený Hrádok, 

Prihlásili sa ale neposlali vyplnenu oficialnu prihlášku: 

Lubos Stranák - Sala 

Filip Mrlák - Galanta, 

Martin Bohac - Močenok, 
Mgr.Daniel Ciernik - Močenok
Stanislav Packa - Močenok

Bc.Vladimir Veres - Močenok 

 


Rekvalifikacia licencií: 
Maroš Ratulovský, 
Ján Štajer,  

Patrik Andrášik, Nitra

 

Predlžovanie licencií:

Juraj Paška
Norbert Očovský - Králová nad Váhom  

 

KM  č.12  21. 08. 2014

Miniliga Miroslava Stocha
odporúčané termíny turnajov

1. turnaj 6.9.

2. turnaj 13.9.
3. turnaj 27.9.
4. turnaj 11.10.
5. turnaj 25.10.
 
Prvé 4 temíny sú určené pre štvor členné skupiny a 5 termín pre 5 členné skupiny. samozrejme kto chce môže si zorganizovať aj vo štvor člennej skupine 5 turnajov ale je potrebné to nahlásiť aspoň týždeň dopredu. 

 

Liga Benjamínkou Kontakty na kluby

Skupina A

Výčapy­Opatovce ­- 0903288369 Čulák

V. Zálužie ­- 0903851603 Biro, 0902338210 Bako 

Čechynce - 905238214 Vargová

Zbehy ­- 0905813752 

Chrenová - 0911 011 185 Tatar 

Lapáš ­- 905439374 Benko

Janíkovce - Štefek 0905 631 149, Dolinský 0910 69 69 30

 

Skupina B

Čeľadice - 0911134110 Slovak, 0903580039 Hamada

Nevidzany - 0949418342 Baláž

­ Klasov - 0908784594

Kolíňany ­- 0907626058 Kolinany

D. Obdokovce - 0907 432 977, Lidik 

Sľažany ­- 0948517523 Kery, 0904804517 Cina

T. Mlyňany - 0908 523 754  Babocký

 

Zo skupiny B sa odhlásili Sľažany. 

 

MaK  č.19  19. 09. 2014

OZNAM Matriky ObFZ - Oznamujeme funkcionárom FK, že hosťovaniahráčov

sa končia dňom 30.9.2014. Prestupy hráčov je možné vykonávaťdenne a to

do 31.3.2015.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.5  09. 10. 2014

 

Upozorňujeme kluby, že do 30. septembra bolo potrebné uhradiť aj druhú

splátku na bezhotovostný styk na odmeňovanie delegovaných osôb.

 

Zároveň žiadame kluby, aby pri platbe uvádzali variabilný symbol - poradové

číslo klubu v predpise platieb pred názvom klubu.

 

Zoznam FK , ktoré nemajú zatiaľ uhradenú splátku:

MFK Alekšince  42,00,FK OcÚ Babindol  349,00,Beladice 504,00,

Cabaj-Čápor 173,00,Čeľadice  276,00,Diakovce  220,00,Dolné Lefantovce  251,00,Dolné Obdokovce   201,00,Choča  167,00,Ivanka pri Nitre  1 064,00,

Janíkovce  1 124,00, Jarok  253,00,Kolíňany  681,00, Kynek 388,00,

Ladice  298,00,Lehota  863,00,Močenok 273,00,Neded 31,00, Neverice 368,00, Chrenová 313,00,Obyce 197,00,Poľný Kesov 233,00,Svätoplukovo 259,00,

Duslo Šaľa  45,00,Tajná  466,00,Tekovské Nemce 177,00,Tešedíkovo 196,00,

Veľký Cetín 248,00,Veľký Lapáš  70,00,Vlčany 369,00,Žirany 378,00

 

Ak nebudú mať FK uhradenú splátku do 14.10.2014 budú odstúpené

na Disciplinárnu komisiu ObFZ Nitra v zmysle Súťažného poriadku !!!

 

Obsadenie R a DZ  č.14  20. 10. 2014

I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO: 13. DÁTUM: 26.10.2014 ČAS ZÁPASU ZÁPAS R AR1 AR2 DZ nedeľa 14.00 Golianovo - Nevidzany Hádek Gregor DZ Ivanka pri Nitre - Branč Škula ZsFZ...čítať celú správu

 

OK  č.11  06. 10. 2014

Úradná správa OK ObFZ Nitra č. 1 / 2014-2015

1.)     Odvolacia komisia upozorňuje oprávnené osoby, aby v prípade podania

námietky alebo odvolania striktne postupovali v zmysle čl. 80 - 84 DP,

čl. 118 - 129 SP a čl. 52 Stanov ObFZ Nitra. V prípade nedržiavania hore

uvedených článkov odvolacia komisia predmetné podania z a s t a v í.

 

 

2.)     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 02.10.2014 prerokovala

odvolanie ŠK Dlhá nad Váhom proti rozhodnutiu ŠTK ObFZ Nitra uverejneného

v ÚS č. 13 zo dňa 18.09.2014. Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí:

z a s t a v u j e

 

podané odvolanie v zmysle čl. 52 odst. 14 písm. a / Stanov ObFZ Nitra,

nakoľko neboli splnené podmienky na prerokovanie  a rozhodnutie veci a 

odvolanie nespĺňalo náležitosti odvolacieho konania v zmysle čl. 121, 123 SP.

 

P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ

článok 52 odsek 6.

 

 

V Nitre 02.10.2014                Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra

                                                                  Imrich Vanyo

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk