Dnes oslavuje meniny: Dagmara zajtra Bohdan
Sobota, 20. december 2014,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.33  14. 12. 2014

                                                             Uznesenie

                       

zo zasadnutia VV ObFZ č.10/2014 zo dňa 9.decembra 2014

Dňa 9.decembra 2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra.

Zasadnutie viedol jeho predseda  Ing. Š. Korman a riadilo sa podľa

schváleného programu. 

                         

1.     VV schválil :

a)    rozpočet ObFZ na rok 2015

b)    plán práce na rok 2015

c)    tabuľky za Jesennú časť SR 2014/2015

d)    účasť výberu rozhodcov ObFZ Nitra na turnaji Rozhodcov v Galante

e)   plán organizačného zabezpečenia a  rozpočet medzinárodného

žiackeho halového futbalového turnaja žiakov ,,O pohár predsedu ObFZ"

f)    vyhlásenie ,,Jedenástky roka" pre rok 2014 zo všetkých súťaží riadených

v ObFZ Nitra ( I. trieda, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B ) , trénera a

najlepšieho rozhodcu.

 

 

2.     VV poveruje :

a)    organizáciou medzinárodného žiackeho halového turnaja o Pohár

predsedu ObFZ , predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana, členov VV P. Bachratého

a I. Hádeka,  predsedu KM a ŠF K. Gajana , sekretára ObFZ V. Lyžičiara,                                                                                                                       

 

3.     VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom hnutí  

SZF, ZsFZ, ObFZ

b)    správu ekonóma Ing. Novosedlíka

c)    správy predsedov Odborných komisií za Jesennú časť za rok 2014/2015

 

d)    správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana o finálovom žiackom halovom turnaji,,O pohár predsedu ZsFZ"

 

POZNÁMKA : 

Prezenčná listina  a všetky návrhy, žiadosti a správy sú priložené k ZÁPISU a UZNESENIU.

 

ŠTK  č.21  13. 11. 2014

ŠTK upozorňuje FK, FO delegované osoby, že aktuálne zmeny

hracích časov prípadne hracích miest sú na stránke www. futbalnet.sk

a www.obfz.sk v sekcii obsadenie R a DZ. Tu uverejnené zmeny väčšinou červenou farbou sú záväzné pre všetkých!

 

ŠTK upozorňuje všetky FO, FK že podania na ŠTK ObFZ

od 1.1.2015 je potrebné realizovať jedine cez ISSF, konkrétne

cez elektronickú podateľňu. Podania podané inou formou nebudú prerokované! Pri podaniach je potrebné uvádzať všetky dôležité

údaje a to klub, súťaž, súťažné kolo, dátum stretnutia. 

 

DORAST

Skupina A

15. kolo Topoľčianky - Lužianky 3:0 kont

ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/b a podľa SP čl. 106/1

priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Topoľčianky.

ŠTK odstupuje na DK  FO Lužianky s návrhom pokuty 50€ podľa RS B/12/f.

 

ŠTK schvaľuje výsledky podľa Zápisov o stretnutí.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  19. 11. 2014.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní

od uverejnenia ÚS.

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

DK  č.17  10. 12. 2014

V zmysle DP, čl.17/13, pozastavuje (prerušuje)DK výkon

trestov uložených na časové obdobiev termíne

od 17.11.2014 do 7.3.2015.

 

KR a úsek DZ  č.19  15. 11. 2014

- KR - úsek DZ sa zoberal podnetom DZ Vindiša, prípad je v štádiu riešenia.

 

- KR dôrazne upozorňuje FO Neverice, aby si do najbližšieho zasadnutia KR, t.j.

   do 19.11.2014 splnili povinnosti voči R Olahovi, ktorý rozhoduje za ich FO,

   v prípade nerešpektovania RS, nebude mať FO kvalifikovaného R.

 

 - KR oznamuje všetkým R a DZ, že predpokladaný termín zimného

  doškoľovacieho seminára bude v mesiaci február 2015.

 

TMK  č.24  03. 12. 2014

Skúšky OBFZ Nitra - trénerský kurz C licencia
Dátum 19.12.2014  

Komisia 1 Komisia 2
čas meno priezvisko meno priezvisko
15:00:00    
15:20:00   Bc.Jozef Majtán
15:40:00   Dávid Krištofiak
16:00:00 Milan Maglocký Gabriel Nagy
16:20:00 Milan Lenický Michal Benko
16:40:00 Mgr. Tomás Frťala  
17:00:00 Juraj Jakubička  
17:20:00 Ing.Ľubomír Teplanský  
17:40:00 Michal Janega  
18:00:00 Michal Candrák  
18:20:00 Marek Žigárdy  
18:40:00   Róbert Galo
Dátum 20.12.2014  

Komisia 1 Komisia 2
čas meno priezvisko meno priezvisko
08:00:00   Gabriel Švec
08:20:00   Mgr.Marek Janíček
08:40:00 Vladimír Klincko Ján Štajer
09:00:00 Patrik Varga Juraj Šabík
09:20:00 Juraj Iván Eva Virágová
09:40:00 Gábor Jakubecz  
10:00:00 Ondrej Ganec Patrik Furka
10:20:00   Mgr.Maroš Ratulovský
10:40:00 Gábor Farkas  
11:00:00 Patrik Mikuš  
11:20:00 Erik Pšenák  
11:40:00    
12:00:00    
12:20:00    
12:40:00    
13:00:00    
13:20:00    

Hrubo vyznačený úchádzači neurčili svoje termíny osobne preto im boli pridelene. 

 

KM  č.12  21. 08. 2014

Miniliga Miroslava Stocha
odporúčané termíny turnajov

1. turnaj 6.9.

2. turnaj 13.9.
3. turnaj 27.9.
4. turnaj 11.10.
5. turnaj 25.10.
 
Prvé 4 temíny sú určené pre štvor členné skupiny a 5 termín pre 5 členné skupiny. samozrejme kto chce môže si zorganizovať aj vo štvor člennej skupine 5 turnajov ale je potrebné to nahlásiť aspoň týždeň dopredu. 

 

Liga Benjamínkou Kontakty na kluby

Skupina A

Výčapy­Opatovce ­- 0903288369 Čulák

V. Zálužie ­- 0903851603 Biro, 0902338210 Bako 

Čechynce - 905238214 Vargová

Zbehy ­- 0905813752 

Chrenová - 0911 011 185 Tatar 

Lapáš ­- 905439374 Benko

Janíkovce - Štefek 0905 631 149, Dolinský 0910 69 69 30

 

Skupina B

Čeľadice - 0911134110 Slovak, 0903580039 Hamada

Nevidzany - 0949418342 Baláž

­ Klasov - 0908784594

Kolíňany ­- 0907626058 Kolinany

D. Obdokovce - 0907 432 977, Lidik 

Sľažany ­- 0948517523 Kery, 0904804517 Cina

T. Mlyňany - 0908 523 754  Babocký

 

Zo skupiny B sa odhlásili Sľažany. 

 

MaK  č.19  19. 09. 2014

OZNAM Matriky ObFZ - Oznamujeme funkcionárom FK, že hosťovaniahráčov

sa končia dňom 30.9.2014. Prestupy hráčov je možné vykonávaťdenne a to

do 31.3.2015.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.9  14. 12. 2014

V dňoch od 19.decembra 2014 do 11.januára 2015 sa bude

na sekretariáte ObFZ čerpať riadna dovolenka.

 

Obsadenie R a DZ  č.17  14. 11. 2014

DOHRÁVKA: I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO: 7. DÁTUM: 16.11.2014 ČAS ZÁPASU ZÁPAS R AR1 AR2 DZ NEDEľA 13.30 Výčapy - Opat. - N. Hrnčiarovce ...čítať celú správu

 

OK  č.2  24. 10. 2014

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 22.10.2014 prerokovala

odvolanie OFK Žihárec proti rozhodnutiu ŠTK ObFZ Nitra uverejneného

v ÚS č. 16 zo dňa 09.10.2014. Odvolacia komisia po preskúmaní

dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí:

z a s t a v u j e

 

podané odvolanie v zmysle čl. 52 odst. 14 písm. a / Stanov ObFZ Nitra,

nakoľko neboli splnené podmienky na prerokovanie  a rozhodnutie veci

 odvolanie nespĺňalo náležitosti odvolacieho konania v zmysle čl. 121 SP.

 

P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov

ObFZ článok 52 odsek 6.

 

 

V Nitre 22.10.2014               Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra

                                                               Imrich Vanyo

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk