Dnes oslavuje meniny: Ivan zajtra Lujza
Streda, 08. júl 2015,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.39  18. 06. 2015

Uznesenie

                         zo zasadnutia VV ObFZ č.6/2015 zo dňa 15.júna 2015

Dňa 15.júna 2015 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra. Zasadnutie

viedol jeho predseda  Ing.Š. Korman a riadilo sa podľa schváleného programu. 

 

1.     VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom hnutí

SFZ, ZsFZ, ObFZ

b)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana o futbalovom turnaji

Obecné siete Cup

c)    Správu ekonóma ObFZ Ing. Ľ. Novosedlíka o finančnom hospodárení bez pripomienok

 

2.     VV ukladá :      

a)   Predsedovi ŠTK T. Révayovi a sekretárovi V. Lyžičiarovi organizačne

zabezpečiť Aktív ŠTK, ktorý sa uskutoční 6.júla 2015 o 16:30 hod. v MsÚ Nitra,

T: 30.6.2015

 

b)    Organizačne zabezpečiť futbalový zápas R medzi ObFZ Nitra a OFS Olomouc

Z: Ing. Š. Korman, P. Bachratý, V. Lyžičiar, T: Ihneď

 

c)    Organizačne zabezpečiť Kvalifikačný turnaj žiakov a dorastencov, ktorý sa

uskutoční 21.júna 2015 na futbalovom štadióne v Čakajovciach. Z: T. Révay,

V. Lyžičiar, T: Ihneď

 

3.     VV schválil :

a)    Doplnky do Rozpisu súťaží na SR 2015-2016 s pripomienkami

b)     Mgr. Arpáda Vargu za delegáta ObFZ

c)    Návrh KR , postup rozhodcov do súťaží ZsFZ:

      Vladimír Gál,

      Martin Kiš                                                                                                       

 

d)   Štartovný vklad do súťaží riadených ObFZ, štartovné je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ

 

e)    Návrh predsedu ObFZ Nitra Ing. Š. Kormana na príspevok pre FK 

 zo súťaží ObFZ Nitra, jednorazovú  sumu 50 € na organizáciu turnaja v mládežníckych kategóriách U19, U15 a U13 a na každé zúčastnené družstvo

zo súťaží ObFZ Nitra sumou 15 €. Každý klub môže príspevok čerpať iba na organizovanie jedného turnaja v danej kategórii do konca roka 2015

 

ŠTK  č.43  03. 07. 2015

Aktív ŠTK spojená s vyžrebovaním súťažného ročníka 2015/2016 sa uskutoční 6.7.2015 (pondelok) vo veľkej zasadacej sále MsÚ Nitra o 16.30 hod.

ŠTK upozorňuje FO, FK, že plánovaný začiatok súťažného ročníka 2015/2016 je 9.august 2015. Začiatok jarnej časti je plánovaný 6. marca  2016 a koniec súťažného ročníka 12. júna 2016

 

Zoznam prihlásených a zaradených družstiev v súťažnom ročníku 2015/2016, ktoré podlieha ešte schváleniu VV ObFZ Nitra.

DOSPELÍ

VI.liga - ObFZ NR

Chrenová, Báb, Klasov, Golianovo, Lehota, Ivánka pri Nitre, Janíkovce, Žitavany, Kolíňany, V.Opatovce, Selice, Sľažany, Branč, Lužianky, Kráľová n/Váhom, Jelenec.

VII.liga - sk.A - ObFZ NR

Veča, Svätoplukovo, Rišňovce, Čakajovce, Rumanová, N.Sady, Žiahrec, Jarok, Mojmírovce, Kynek, Lukáčovce, Hájske, Cabaj-Čápor, H.Lefantovce

VII.liga - Sk.B - ObFZ NR

Hrnčiarovce, Čechynce, D.Obdokovce, Dyčka, H.Ohaj, Vinodol, V. Cetín, Hosťová, Žitavce, D. Krškany, Čifáre, Lúčnica n/Žitavou, D. Štitáre, Nová Ves n/Žitavou

VII.liga - sk.C - ObFZ NR

Machulince, Velčice, Obyce, T.Mlyňany, Skýcov, Č. Kľačany, J. Kostoľany, Topoľčianky, Č. Hrádok, Martin n/Žitavou, ViOn Z. Moravce „C", Hosťovce, T. Nemce, Nevidzany „B".

VIII. liga - sk.A - ObFZ NR - ŠTK navrhuje začiatok súťaže na 23.8.2015

Trnovec n/Váhom, Šurianky, Betonáris Šaľa, Diakovce, Dlhá n/Váhom, Močenok „B", P. Kesov, V. Dolina, Hruboňovo, Štefanovičová, D. Lefantovce

VIII. liga - sk. B - ObFZ NR - ŠTK navrhuje 3 kolovú súťaž 13 kôl na jeseň, 14 na jar

Choča, V. Vozokany, Babindol, Neverice, Ladice, Lovce, Paňa, Tajná, Žirany.

 DORAST

VI.liga - D - U19 - sk. A -  ObFZ NR - ŠTK navrhuje vyžrebovanie na 11 - 12 účastníkov

Nevidzany, Jelenec, Sľažany, Lužianky, T. Mlyňany, Žitavany, Kolíňany, Golianovo, Topoľčianky, N. Ves n/Žitavou, Machulince.

VI.liga - D - U19 - sk.B - ObFZ NR

Jarok, N.Sady, D.Obdokovce, Hrnčiarovce, H. Kráľová, Tešedíkovo, Vinodol, Rišňovce, Vlčany, Trnovec n/Váhom, Cabaj-Čápor, Kynek, Mojmírovce, Čechynce.

 ŽIACI

IV.liga - Ž - U15 - sk.A - ObFZ NR

Trnovec n/Váhom, Selice, Kráľová n/V, Hájske, CAbaj-Čápor, Neded, Mojmírovce, Vlčany, Tešedíkovo, H. Kráľová.

IV.liga - Ž - U15 - sk.B - ObFZ NR

Vinodol, Branč, Čeľadice, Chrenová, Hrnčiarovce, Janíkovce, Lapáš, Ivánka pri Nitre, D. Krškany, Kolíňany, Pohranice.

IV.liga - Ž - U15 - sk.C - ObFZ NR

Zbehy, Lužianky, Alekšince, Rišňovce, Báb, Lukáčovce, V. Zálužie, N.Sady, V.Opatovce.

IV.liga - Ž - U15 - sk.D - ObFZ NR - ŠTK navrhuje 4 kolovú súťaž

Nevidzany, Topolčianky, Slažany, Žitavany, T.Nemce.

ŠTART HRÁČOV v súťažnom ročníku 2015/2016

V kategórii seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a ďalej hráči z kategórie dorastu, ktorí v priebehu kalendárneho roka (1.1. - 31.12) dovŕšili 16. rok veku. Hráči uvedeného veku až do dovŕšenia 19. veku (t.j. 16-19-roční) musia mať potvrdenie od telovýchovného lekára a rodičov( zákonného zástupcu). Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí.

V skupine dorastu štartujú hráči narodení 1. 1. 1997 a mladší.

V tejto skupine, ktorú riadi ŠTK ObFZ v Nitre, môžu štartovať aj starší žiaci, ktorí v deň zápasu dovŕšili 14. rok veku za podmienky súhlasu rodičov (zákonného zástupcu) a praktického lekára pre deti a dorast. Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí.

 V skupine starších žiakov štartujú hráči (hráčky) narodení 1. 1. 2001 a mladší.

Výnimky pre jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016 je potrebné zaslať najneskôr do 15.7.2015 formou ISSF systému. Tieto žiadosti budú vybavené bez rokovacieho poplatku. Žiadosti doručené po tomto termíne budú v spoplatnené v zmysle RS.

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  16. 07. 2015.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

 Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ Nitra

 

 

DK  č.34  26. 06. 2015

Disciplinárne opatrenia:

U 625 FO Žiharec, DK na základe šetrenia MU počas a po stretnutí Žihárec-Svätoplúkovo ukladá disciplinárne opatrenie:

  • 10 € rokovací poplatok podľa (RS 12,e)
  • G. Pintéra predsedu klubu zákaz výkonu funkcie azákaz vstupu dopriestorov smožnosťou styku sdelegovanými osobami na 2 mes. N podľa (48/1c, 2b, 16/1,2, 17/13, 34/7) od 24.06.2015,
  • pokuta 200 € podľa (71/1, 71/d,g, 48/4, RS 12/f).

 

 

Oznamy:

Ú 626 FO Žiharec, DK berie na vedomie stanovisko FO.

 

U 627 DK upozorňuje FO, ktoré nemajú uhradené záväzky voči ObFZ Nitra, aby predložili úhrady na sektretariát ObFZ: (Čechynce, Jarok, Diakovce, Dolné Lefantovce, Neverice, Horný Ohaj, Ladice, Nitra-Kynek, Žirany). V prípade neuhradenia záväzkov budú voči FK vyvodené disciplinárne opatrenia.

 

DK oznamuje klubom, že hráč ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 bude napomínaný 5,9,12 ŽK môže podľa DP čl.37 odsek 6 a RS12/g do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2015/2016. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť z názvom: „ ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI", a doručiť v stanovenej lehote na DK ObFZ. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:

  • po 5 ŽK - 50 €
  • po 9 ŽK - 75 €
  • po 12 ŽK - 100 €

 

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/10) sa možno odvolať v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutí disciplinárnej komisie (DK čl. 84/1).

 

KR a úsek DZ  č.42  03. 07. 2015

- KR berie na vedomie ospravedlnenie z náhradných fyzických previerok  Hirka,

  Rumančík, Gálová, Andrášik, Mányová, Póňová.

 

- R, ktorí neabsolvovali fyzické previerky a neospravedlnili sa:

 Hamran, Tuška, Pecho, Vatlavic, Žabka.

 

- KR oznamuje R, ktorí nemajú absolvované fyzické previerky, aby kontaktovali (mailom) KR a dohodli sa na náhradnom termíne do 31.07.2015 inak nebudú zaradení na nominačnú listinu R.

 

- R Göndörová rozhoduje za FO Trnovec nad Váhom.

 

- Rozhodcovskú činnosť sa rozhodli ukončiť R Novák, Vágner a Bugár. KR im

  ďakuje za doterajšiu činnosť.

 

- R, ktorí nemajú vygenerované prihlasovacie údaje je potrebné, aby kontaktovali KR (mailom).

 

- KR oznamuje, že dňa 01.08.2015 od 9.00 hod. sa uskutoční

   školenie nových rozhodcov v priestoroch ObFZ,  Chrenovská ul. 16, Nitra. 

   Využite aj Vy svoje nadšenie a záujem o futbal

   a staňte sa futbalovými rozhodcami.

   Hľadáme:
     · nadšených mladých ľudí, mužov aj ženy
     · ľudí, ktorí majú záujem o futbal a pohyb na ihrisku
     · ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať vo všetkých oblastiach súvisiacich

       s futbalom 

    Viac informácii Vám poskytne predsedkyňa KR ObFZ PaedDr. Alena 

    Jančoková Žáčiková, na tel. č. 0903 712 065

 

 

TMK  č.31  27. 02. 2015

TMK ObFZ v spolupráci s ÚFTS oznamuje

svojim členom, že môže zabezpečiť pre svojich členov vstupenky na zápasy futbalovej reprezentácie SR s Luxemburskom a Českom, ktoré sa uskutočnia v Žiline.
Cena vstupenky 1. kategórie je EURO 15,- (tribúna). Záujemci sa môžu prihlásiť do 06.03.2015 do 12.oo hod. na t.č.0903288369.

 

KM  č.13  30. 04. 2015

PROJEKT PRÍRPAVY TALENTOV

Nominácie hráčov (r.2001, r.2002, r.2003) na tréningové zrazy v rámci projektu PPT budú pravidelne zverejňované na stránke www.talentyzsfz.sk v sekcii PPT. 

 

MaK  č.22  18. 06. 2015

Matrika ObFZ Nitra oznamuje všetkým klubom pôsobiacich

v súťažiach ObFZ Nitra, že od 01.07.2015 sa budú všetky žiadosti

o transfer hráča prijímať výhradne v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby

informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF

na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii

hráčskeho konta je nutná a taktiež je nutná osobná e-mailová adresa.

U hráčov do 18 rokov pri aktivácii hráčskeho konta je nutná prítomnosť

zákonného zástupcu.Nový Registračný a Prestupový poriadok nájdete

na stránke www.obfz.sk v menu Futbalové normy. Žiadosť o transfer

amatéra sa podáva v registračných obdobiach :                                                         a) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie)

 

b) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).


Hráč môže byť v priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný

najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí môže v priebehu

jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby !!!

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.16  04. 06. 2015

Dňa 10.júna 2015 nebudú na sekretariáte a Matrike ObFZ úradné hodiny z technických príčin.

 

Obsadenie R a DZ  č.32  09. 06. 2015

I. trieda - DOSPELÍ Kolo: 30. Dátum: 14.6.2015 Čas zápasu Zápas HR AR1 AR2 DZ sobota 17.00 Nevidzany - Ivanka pri Nitre Ribarič Hirka Bucheň ...čítať celú správu

 

OK  č.4  16. 06. 2015

                        O b l a s t n ý  f u t b a l o v ý   z v ä z

                                 Chrenovská 16, 949 04 Nitra

                tel.: 037/65 22 109, IČO : 355 942 09, fax: 037/6554816,

                                   email: obfznitra@gmail.com

 

                               Úradná správa OK ObFZ Nitra č. 4 / 2014-2015

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 15.06.2015 prerokovala odvolanie

FO Martin nad Žitavou proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného v ÚS č. 31

zo dňa 05.06.2015. Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí:

z a s t a v u j e

 

podané odvolanie v zmysle čl. 52 odst. 14 písm. a / Stanov ObFZ Nitra,

nakoľko neboli splnené podmienky na prerokovanie  a rozhodnutie veci a 

odvolanie nespĺňalo náležitosti odvolacieho konania v zmysle čl. 83/1b, 84/1 DP.

 

 

P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ

článok 52 odsek 6.

 

V Nitre 15.06.2015                                           

                                  Predseda odvolacej komisie ObFZNitra

                                                             Imrich Vanyo

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk