Dnes oslavuje meniny: Denis(a) zajtra je Pamiatka zosnulých
Sobota, 01. november 2014,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.31  25. 10. 2014

                              Uznesenie

                       

zo zasadnutia VV ObFZ č.8/2014 zo dňa 20.októbra 2014

Dňa 20.októbra 2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra.

Zasadnutie viedol jeho predseda  Ing. Š. Korman a riadilo sa podľa

schváleného programu. 

                         

1.     VV vzal na vedomie :

a)    Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom

hnutí SFZ, ZsFZ, ObFZ

b)    Správu ekonóma ObFZ Ing. Ľ. Novosedlíka o finančnom hospodárení

c)    Správu tajomníka MaK V. Lyžičiara za prestupové obdobie

do septembra 2014

d)    Správu tajomníka MaK V. Lyžičiara o Pracovnom stretnutí k návrhu

nového Registračného a Prestupového poriadku

 

2.     VV ukladá :      

a)   Tajomníkovi MaK V. Lyžičiarovi vykonať  analýzu prestupov a hosťovaní

za posledné 3 roky

b)    predsedovi ObFZ Ing. Š. Kormanovi zastupovať VV ObFZ na rokovaniach

so spoločnosťami LEGEA a GIVOVA

c)   predsedovi KM a ŠF K. Gajanovi a  členom Komisie mládeže pri ObFZ

uskutočniť  výber hráčov nar. po 1.1.2001 a ml. na halový turnaj,, o Pohár

predsedu ZsFZ" . Výberové tréningy sa uskutočnia v dňoch 25.10,2.11

a 8.11 v ŠH Olympia

d)   predsedovi KM a ŠF K. Gajanovi a  členom Komisie mládeže pri ObFZ uskutočniť  výber hráčov nar. po 1.1.2002 a 2003 na halový turnaj do Olomouca v mesiaci november 2014

 

3.     VV schválil :

a)    návrh ŠTK - Podania na ŠTK ObFZ od 1.1.2015 je potrebné realizovať

jedine cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Podania podané

inou formou nebudú prerokované! Pri podaniach je potrebné uvádzať všetky

dôležité údaje a to klub, súťaž, súťažné kolo, dátum stretnutia. 

 

 

 

 

ŠTK  č.19  31. 10. 2014

ŠTK upozorňuje všetky FO na povinnosť vyhotovenia  elektronického zápisu o stretnutí v systéme ISSF vo všetkých súťažiach (dospelí, dorast, žiaci). Z tohto dôvodu je potrebná súčinnosť klubov pri zabezpečení internetu, PC, tlačiarne na štadióne.

ŠTK dôrazne upozorňuje FO, FK, že nahratie menných zoznam na jednotlivé stretnutie musia byť uskutočnené v dostatočnom časovom predstihu (min 30 minút pred stretnutím)

ŠTK upozorňuje FK, FO delegované osoby, že aktuálne zmeny hracích časov prípadne hracích miest sú na stránke www. futbalnet.sk a www.obfz.sk v sekcii obsadenie R a DZ. Tu uverejnené zmeny väčšinou červenou farbou sú záväzné pre všetkých!

 

II. A trieda

10. kolo Kynek - Rumanová

ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FO Kynek o odohratí MZ v sobotu 8.11.2014 z dôvodu chýbajúceho súhlasného stanoviska FO Rumanová.

 

III. A trieda

Cabaj-Čápor - ŠTK žiada FO o doručenie registračného preukazu hráča M. Svýba (1101446) na sekretariát ObFZ do 5.11.2014.

 

ŠTK na základe rozhodnutie DK (U269)eviduje odpočet 3 bodov odstupuje na DK FO P. Kesov, D. Lefantovce a Beladice (dor).

 

ŠTK schvaľuje výsledky podľa Zápisov o stretnutí.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  06. 11. 2014.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

 

DK  č.14  30. 10. 2014

Pozastavenie výkonu športovej činnosti  N (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4)

od 27.10.2014:

U 236 Matúš Klas (Nevidzany) 1 s.s. N (37/3)

U 237 Jozef Laca (Beladice, dorast) 1 s.s. N (37/3)

U 238 Ľuboš Varga (Rumanová) 1 s.s. N (37/3)

U 239 Július Škoda (ŠK Magnus) 5 s.s. N (48/1c,2b)

U 240 Peter Greguš (Čechynce) 1 s.s. N (37/3)

U 241  Martin Záhorský (Nová Ves nad Žitavou) 2 s.s. N (46/1a,2)

U 242 Jozef Valovič (Cabaj Čápor) 5 s.s. N (49/1a,2a)

U 243 Richard Sýkora (Močenok „B") 1 s.s. N (37/3)

U 244 Roman Frťala (Poľný Kesov) 1 s.s. N (37/3)

U 245 Richard Biháry (Cabaj Čápor,dorast) 5 s.s. N (49/1b,2b)

U 246  Marián Kresan (Cabaj Čápor,dorast) 5 s.s. N (49/1a,2a)

U 247 Tomáš Dúbravský (Mojmírovce,dorast) 2 s.s. N (46/1a,2)

U 248 Adrián Nagy (Čechynce,dorast) 5 s.s. N (49/1a,2a)

U 249 René Horváth (Cabaj Čápor,žiaci) 5 s.s. N (49/1b,2b)

U 250 Samuel Kontoš (Nitrianske Hrnčiarovce,žiaci) 4 s.s. N (49/1b,2b)

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1s.s. N za 5 x ŽK (37/5a)

U 251 Radoslav Kelec (Mojmírovce,dorast)

U 252 Marcel Tóth (Horná Kráľová,dorast) 

U 253 Michal Valášik (Hájske)

U 254 Juraj Gajan (Čakajovce)

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho

opatrenia  (čl.41/1,2,3,4) od 29.10.2014 do 30.04.2015

U 255 Peter Chren (Žitavany) 1 s.s. (U262)

U 256 Juraj Polkoráb (Golianovo) 2 s.s. (U 170)

U 257  Ondej Chren (Čifáre) 2 s.s. (U 158)

U 258 Vladimír Žabka (Dolné Štitáre) 2 s.s. (U 137)  

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia

(čl. 41/1,2,3,4) - zamietnuté:

U 259 Robert Kollár (ŠK Magnus) - 3 s.s. (U 168) - pre závažnosť priestupku

 

Disciplinárne opatrenia:

U 260 DK základe šetrenia MU po stretnutí   Klasov - Kolíňany

ukladá disciplinárne opatrenia:

FO Klasov

-  10 € RP, pokuta 30 € (9/1c,12/6,57/1b,2),  pokuta 100 €

(12/6, 48/4, 71/1,2b,d).

Ján Balázs (HU) zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov

umožňujúcich styk s DO od 23.10.2014 do 04.05.2015 (48/1c,2b)

 

U 261 DK na základe šetrenia MU po stretnutí   Klasov - Kolíňany

ukladá disciplinárne opatrenie:

FO Kolíňany

-  pokuta 10 € podľa RS 11g za nevyjadrenie sa k MU

 

U 262 DK na základe odvolania sa a následného šetrenia k popisu

priestupku vylúčeného hráča v zápase Sľažany - Žitavany I.tr.dos.,

reviduje svoje rozhodnutie U 207 Peter Chren 6 s.s. (49/1b,2b) na 2 s.s.

(49/1a,2a) a zároveň odstupuje na KR, R - M. Bleho, AR - M. Šinka,

DZ - F. Prepelica

 

U 263 DK odstupuje na KR R - D. Dičer za nevyjadrenie sa k MU

v zápase Klasov - Kolíňany

 

U 264 DK základe šetrenia  MU v stretnutí Ladice - Lovce podľa čl. 64

ukladá disciplinárne opatrenia :

FO Lovce

- pokuta 20 € podľa (71/1,71/2a,d,g, 12/6, 64/1,d/g,4,36/1b) + 10 € RP

 (RS 12,e)

- R. Novácky (K) zákaz výkonu funkcie N od 23.10.2014 do 30.6.2015

  podľa (64/1d,g,3,16/1)

- V. Kováč (VM) na základe osobného vyjadrenia na zasadnutí DK

  zo dňa 29.10.2014 nepríjma žiadne disciplinárne opatrenie

- P. Sečkár (H) DK na základe vlastných zistení upúšťa od disciplinárneho

  opatrenia (78/1,4a)

- P. Kečkeš (H) 1 s.s. N (37/3) od 23.10.2014 

 

U 265  základe šetrenia   MU v stretnutí Ladice - Lovce podľa čl. 64 ukladá disciplinárne opatrenia:

FO Ladice

-  pokuta 50 € podľa (71/1,71/2a,d, 12/6, 64/1,d/g,4)

- pokuta 10 € podľa RS 11g za nevyjadrenie sa k MU + 10 € rokovací poplatok

  podľa RS

- K.Varga (VM) zákaz výkonu funkcie N od 23.10.2014 do 30.6.2015

  podľa (64/1d,g,3,16/1)

- R. Segény (H) zákaz výkonu funkcie N od 23.10.2014 do 30.6.2015

  podľa (64/1d,g,3,16/1)

- P.Štuk (H) 6 s.s. N (49/1b,2b)

 

U 266  DK na základe šetrenia  MU v stretnutí Tajná - Nová Ves nad Žitavou 

podľa čl. 48 ukladá disciplinárne opatrenia:

FO Nová Ves nad Žitavou

-   pokuta 50 € (12/6, 48/4, 71/1,2a)

-   Dušan Záhorský (VM) zákaz výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO od 23.10.2014 do 04.05.2015  podľa 48/1c,2b.

 

U 267 V. Gregor (R) DK upúšťa od disciplinárneho opatrenia, nakoľko

menovaný ukončil aktívnu  rozhodcovskú činnosť.

 

Na návrh KR, DK ukladá disciplinárne opatrenie:

U 268 Adam Jančok (R) zastavenie výkonu funkcie N na 1 týždeň podľa  (čl.62)

od 29.10.2014

 

Oznamy:

U 269 DK odstupuje za nesplnenie povinností (U 224) uvedené FO:

Beladice,(dorast), Dolné Lefantovce, Poľný Kesov na doriešenie ŠTK

s návrhom (odpočet 3 bodov) po ukončení súťažného ročníka 2014/2015.   

 

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční vo štvrtok 06.11.2014

 .

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/10) sa možno odvolať v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutí disciplinárnej komisie (DK čl. 84/1).

 

 

KR a úsek DZ  č.17  31. 10. 2014

- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia:

                   Bányi          01.11.2014

                   Kozlová      02.11.2014

                   Ribarič        08.11.2014

 

- KR - úsek DZ predvoláva na svoje budúce zasadnutie dňa 06.11.2014 o 16.30

  hod. DZ Jána Pachera a DZ Martina Vindiša. Účasť predvolaných je povinná!

 

- KR žiada R Slamku a Rumančíka o predloženie PN, nakoľko sa nezúčastnili

  SS 13. kola

                  

- KR pozastavuje delegáciu R Andrášikovi, Dičerovi na 1 SS za nevyjadrenie sa

  k mimoriadnej udalosti na DK.

 

- KR pozastavuje delegáciu R Havelovi na 1SS za neskoré ospravedlnenie.

 

- KR obdržala pochvalu od FK Veča na R Bratha v SS 13. kola Jarok - Veča.

 

- KR obdržala pochvalu od OŠK Beladice na R  Paukova a AR Hrúzikovej v SS

  13. kola Beladice - Branč.

 

- KR odstupuje DK R Adama Jančoka za nedostavenie sa na MZ

  bez ospravedlnenia s návrhom trestu zastavenia činnosti na 1 týždeň N. 

   (čl. 62), od 29.10.2014

 

 

- KR dôrazne upozorňuje R, že v prípade mimoriadnej udalosti na SS

  je potrebné vypísať tlačivo na mimoriadnu udalosť, nestačí to popísať

  v zápise o stretnutí. Ak je na SS prítomný DZ, tlačivo vypisuje on.

 Tiež je potrebné sa osobitne ku mimoriadnej udalosti vyjadriť

  na samostatný papier (R a tiež AR) a poslať na mailovú adresu

  obfznitra@gmail.com, marosformel@gmail.com , alebo poštou.

  Tlačivo na mimoriadnu udalosť sa nachádza na stránke www.obfz.sk,

   v časti Rozhodcovia.

   V prípade nerešpektovania tohto nariadenia budú R

   riešení disciplinárne.

 

TMK  č.18  29. 09. 2014

Oznam pre kluby v I.triede Obfz Nitra 

Do 1.3.2015 odporúčame klubom odstrániť nedostatky v trénerskych licenciach u trénerov kluboch pôsobiacich v I.triede Obfz Nitra v opačnom prípade sa budú riešiť disciplinárnym poriadkom.

 

 Prihlásení uchádzači na školenie k získaniu trenerskej licencie 

Predbežný termín základného školenia na získanie EURO C grassroots licencie je z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov presunutý na obdobie po súťaži teda koniec novembra 2014. Ďalší záujemci sa môžu prihlásiť do 14.11.2014. Súčasťou základného kurzu budú aj školenia na rekvalifikaciu licencií a predlžovanie licencií s recertifikáciou.

 

Aktuálne prihlásení uchádzači: 
Gábor Jakubecz - Horné Saliby,
Daniel Lenčéš - Nitra, 
Matej Blaži - Nitra, 
Mgr. Marek Janíček - Levice, 
Gabriel Švec - Levice, 
Tomáš Csandal - Horné Saliby, 
Gábor Farkas - Galanta, 
Stanislav Mankovecký - Dedinka, 
Juraj Jakubička - Preseľany, 
Robert Galo - Janikovce, 
Peter Sporina - Kuzmice, 
Juraj Iván - Šala, 
Eva Virágová - Vyškovce nad Ipľom, 
Juraj Bujko - Sládkovičovo

Tomáš Nemeček - Pusté Sady,

Dávid Krištofiak - Pata,

Bc. Jozef Majtán - Dolná Streda,

Erik Pšenák - Zlatno 

Juraj Šabík - Červený Hrádok, 

Prihlásili sa ale neposlali vyplnenu oficialnu prihlášku: 

Lubos Stranák - Sala 

Filip Mrlák - Galanta, 

Martin Bohac - Močenok, 
Mgr.Daniel Ciernik - Močenok
Stanislav Packa - Močenok

Bc.Vladimir Veres - Močenok 

 


Rekvalifikacia licencií: 
Maroš Ratulovský, 
Ján Štajer,  

Patrik Andrášik, Nitra

 

Predlžovanie licencií:

Juraj Paška
Norbert Očovský - Králová nad Váhom  

 

KM  č.12  21. 08. 2014

Miniliga Miroslava Stocha
odporúčané termíny turnajov

1. turnaj 6.9.

2. turnaj 13.9.
3. turnaj 27.9.
4. turnaj 11.10.
5. turnaj 25.10.
 
Prvé 4 temíny sú určené pre štvor členné skupiny a 5 termín pre 5 členné skupiny. samozrejme kto chce môže si zorganizovať aj vo štvor člennej skupine 5 turnajov ale je potrebné to nahlásiť aspoň týždeň dopredu. 

 

Liga Benjamínkou Kontakty na kluby

Skupina A

Výčapy­Opatovce ­- 0903288369 Čulák

V. Zálužie ­- 0903851603 Biro, 0902338210 Bako 

Čechynce - 905238214 Vargová

Zbehy ­- 0905813752 

Chrenová - 0911 011 185 Tatar 

Lapáš ­- 905439374 Benko

Janíkovce - Štefek 0905 631 149, Dolinský 0910 69 69 30

 

Skupina B

Čeľadice - 0911134110 Slovak, 0903580039 Hamada

Nevidzany - 0949418342 Baláž

­ Klasov - 0908784594

Kolíňany ­- 0907626058 Kolinany

D. Obdokovce - 0907 432 977, Lidik 

Sľažany ­- 0948517523 Kery, 0904804517 Cina

T. Mlyňany - 0908 523 754  Babocký

 

Zo skupiny B sa odhlásili Sľažany. 

 

MaK  č.19  19. 09. 2014

OZNAM Matriky ObFZ - Oznamujeme funkcionárom FK, že hosťovaniahráčov

sa končia dňom 30.9.2014. Prestupy hráčov je možné vykonávaťdenne a to

do 31.3.2015.

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.6  24. 10. 2014

Dňa 31.10.2014 sa bude na sekretariáte ObFZ čerpať riadna dovolenka.

 

Obsadenie R a DZ  č.15  27. 10. 2014

I. TRIEDA - DOSPELÍ KOLO: 14. DÁTUM: 2.11.2014 ČAS ZÁPASU ZÁPAS R AR1 AR2 DZ nedeľa 13.30 v H. Oháji Nevidzany - Slažany Macho Turba Bucheň Kukla nedeľa 13.30 Selice - Jan...čítať celú správu

 

OK  č.2  24. 10. 2014

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 22.10.2014 prerokovala

odvolanie OFK Žihárec proti rozhodnutiu ŠTK ObFZ Nitra uverejneného

v ÚS č. 16 zo dňa 09.10.2014. Odvolacia komisia po preskúmaní

dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí:

z a s t a v u j e

 

podané odvolanie v zmysle čl. 52 odst. 14 písm. a / Stanov ObFZ Nitra,

nakoľko neboli splnené podmienky na prerokovanie  a rozhodnutie veci

 odvolanie nespĺňalo náležitosti odvolacieho konania v zmysle čl. 121 SP.

 

P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov

ObFZ článok 52 odsek 6.

 

 

V Nitre 22.10.2014               Predseda odvolacej komisie ObFZ Nitra

                                                               Imrich Vanyo

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk