Dnes oslavuje meniny: Krištof zajtra Marta
Utorok, 28. júl 2015,

aktuálna ÚS

Výkonný výbor  č.40  12. 07. 2015

 Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ č.7/2015 zo dňa 6.júla 2015

 

Dňa 6.júla 2015 sa uskutočnilo riadne zasadnutie VV ObFZ Nitra.

Zasadnutie viedol jeho predseda  Ing. Š. Korman a riadilo sa podľa

schváleného programu.                           

1.         VV vzal na vedomie :

a)         Informatívnu správu predsedu ObFZ Ing. Š. Kormana vo futbalovom

            hnutí SFZ, ZsFZ, ObFZ

b)         Správu ekonóma ObFZ Ing. Ľ. Novosedlíka o finančnom hospodárení s

            pripomienkami    

 

2.         VV schválil :

a)         konečné tabuľky v SR 2014/2015              

 b)         nominačnú listinu R a DZ na SR 2015/2016      

                                     

  POZNÁMKA :  Prezenčná listina  a všetky návrhy, žiadosti a správy sú

priložené k ZÁPISU a UZNESENIU.

 

ŠTK  č.3  24. 07. 2015

ŠTK dáva na vedomie FK a FO, že v regionálnej súťaži a v oblastnej súťaži môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiaceho orgánu súťaže o jej schválení.

 

ŠTK  opakovane oznamuje všetkým FO, že všetky podania na komisiu je potrebné realizovať cez ISSF, konkrétne cez elektronickú podateľňu. Pri podaniach je nutné správne a kompletne uviesť všetky dôležité údaje ako sú : súťaž, mužstvá, súťažné kolo, dátum zápasu.  Podania podané bez týchto náležitostí nebudú prerokované. 

 

ŠTK upozorňuje FO,FK, že podľa SP a RS nie je potrebné zasielať menné zoznamy ani súpisky družstiev.

 

Štart hráčov

V kategórii seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a ďalej hráči z kategórie dorastu, ktorí dovŕšili 16. rok veku (SP čl. 46/1). Hráči uvedeného veku až do ukončenia dorasteneckej kategórii musia mať potvrdenie od telovýchovného lekára a zákonného zástupcu (SP čl. 46/2).  Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí. Potvrdenie od lekára je platné 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Telovýchovní lekári: MUDr. Jozef Zimmerman, Lužianky Rastislavova 250, tel.037 - 7831240,  0903 054 012, MUDr. Jozef Mada, ul. Ľ. Podjavorinskej 34, Zlaté Moravce, 0908 662 742.

 

 

 V skupine dorastu štartujú hráči narodení 1. 1. 1997 a mladší.

V tejto skupine, ktorú riadi ŠTK ObFZ v Nitre, môžu štartovať aj starší žiaci, ktorí v deň zápasu dovŕšili 14. rok veku za podmienky súhlasu  zákonného zástupcu  a praktického lekára pre deti a dorast. Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie pripustiť k štartu v stretnutí.

 

 V skupine starších žiakov štartujú hráči (hráčky) narodení 1. 1. 2001 a mladší.

 

Zmeny hracích časov a hracích dní

VII. liga sk. B

TJ Družstevník Vráble-Horný Ohaj - nedeľa 10.30 hod  (NR-STK-2015/2016-0027)

 

DORAST

VI. liga - D - U19 - sk. B

1.kolo H. Kráľová - Tešedíkovo

ŠTK súhlasí so žiadosťou H. Kráľovej a MZ sa odohrá 1.9.2015 (utorok) o 16.30 hod.( NR-STK-2015/2016-0028)

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční  30. 7. 2015.

Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS

 

Tibor Révay

predseda ŠTK ObFZ

 

 

DK  č.34  26. 06. 2015

Disciplinárne opatrenia:

U 625 FO Žiharec, DK na základe šetrenia MU počas a po stretnutí Žihárec-Svätoplúkovo ukladá disciplinárne opatrenie:

  • 10 € rokovací poplatok podľa (RS 12,e)
  • G. Pintéra predsedu klubu zákaz výkonu funkcie azákaz vstupu dopriestorov smožnosťou styku sdelegovanými osobami na 2 mes. N podľa (48/1c, 2b, 16/1,2, 17/13, 34/7) od 24.06.2015,
  • pokuta 200 € podľa (71/1, 71/d,g, 48/4, RS 12/f).

 

 

Oznamy:

Ú 626 FO Žiharec, DK berie na vedomie stanovisko FO.

 

U 627 DK upozorňuje FO, ktoré nemajú uhradené záväzky voči ObFZ Nitra, aby predložili úhrady na sektretariát ObFZ: (Čechynce, Jarok, Diakovce, Dolné Lefantovce, Neverice, Horný Ohaj, Ladice, Nitra-Kynek, Žirany). V prípade neuhradenia záväzkov budú voči FK vyvodené disciplinárne opatrenia.

 

DK oznamuje klubom, že hráč ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2014/2015 bude napomínaný 5,9,12 ŽK môže podľa DP čl.37 odsek 6 a RS12/g do 14 dní od oznámenia DO za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2015/2016. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť z názvom: „ ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI", a doručiť v stanovenej lehote na DK ObFZ. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:

  • po 5 ŽK - 50 €
  • po 9 ŽK - 75 €
  • po 12 ŽK - 100 €

 

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/10) sa možno odvolať v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutí disciplinárnej komisie (DK čl. 84/1).

 

KR a úsek DZ  č.42  03. 07. 2015

- KR berie na vedomie ospravedlnenie z náhradných fyzických previerok  Hirka,

  Rumančík, Gálová, Andrášik, Mányová, Póňová.

 

- R, ktorí neabsolvovali fyzické previerky a neospravedlnili sa:

 Hamran, Tuška, Pecho, Vatlavic, Žabka.

 

- KR oznamuje R, ktorí nemajú absolvované fyzické previerky, aby kontaktovali (mailom) KR a dohodli sa na náhradnom termíne do 31.07.2015 inak nebudú zaradení na nominačnú listinu R.

 

- R Göndörová rozhoduje za FO Trnovec nad Váhom.

 

- Rozhodcovskú činnosť sa rozhodli ukončiť R Novák, Vágner a Bugár. KR im

  ďakuje za doterajšiu činnosť.

 

- R, ktorí nemajú vygenerované prihlasovacie údaje je potrebné, aby kontaktovali KR (mailom).

 

- KR oznamuje, že dňa 01.08.2015 od 9.00 hod. sa uskutoční

   školenie nových rozhodcov v priestoroch ObFZ,  Chrenovská ul. 16, Nitra. 

   Využite aj Vy svoje nadšenie a záujem o futbal

   a staňte sa futbalovými rozhodcami.

   Hľadáme:
     · nadšených mladých ľudí, mužov aj ženy
     · ľudí, ktorí majú záujem o futbal a pohyb na ihrisku
     · ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať vo všetkých oblastiach súvisiacich

       s futbalom 

    Viac informácii Vám poskytne predsedkyňa KR ObFZ PaedDr. Alena 

    Jančoková Žáčiková, na tel. č. 0903 712 065

 

 

TMK  č.31  27. 02. 2015

TMK ObFZ v spolupráci s ÚFTS oznamuje

svojim členom, že môže zabezpečiť pre svojich členov vstupenky na zápasy futbalovej reprezentácie SR s Luxemburskom a Českom, ktoré sa uskutočnia v Žiline.
Cena vstupenky 1. kategórie je EURO 15,- (tribúna). Záujemci sa môžu prihlásiť do 06.03.2015 do 12.oo hod. na t.č.0903288369.

 

KM  č.13  30. 04. 2015

PROJEKT PRÍRPAVY TALENTOV

Nominácie hráčov (r.2001, r.2002, r.2003) na tréningové zrazy v rámci projektu PPT budú pravidelne zverejňované na stránke www.talentyzsfz.sk v sekcii PPT. 

 

MaK  č.23  23. 07. 2015

Vážení členovia SFZ,v súvislosti s prestupmi hráčov si Vám dovoľujeme uviesť krátky manuál k tomu, ako postupovať pri zadávaní transferov hráčov so statusom "amatéra":

- klub, ktorý žiada o prestup hráča je povinný správne vyplniť povinné „pole", v ktorom sa uvádza výška odstupného za takéhoto hráča a za uvedenú sumu plne zodpovedá
- v prípade, že nie je možná dohoda medzi klubmi, nový klub uvedie sumu v zmysle RaPP, čl. 37 (pod dovŕšeným vekom sa rozumie reálne dovŕšený vek, teda napr. na hráča vo veku 33 rokov a 255 dní sa prihliada ako na 33 ročného a podľa toho sa stanovuje aj výška odstupného)
- v prípade dohody klubov o výške odstupného sa odporúča obom klubom uzatvoriť zmluvu o transfere; vzor takejto zmluvy nájdete v prílohe
- po schválení hráčom matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada
- v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ. Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, môže podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.
- v prípade sporu o výšku odstupného - pokiaľ bude iná ako je uvedené v článku 37 RaPP - je žiadateľ o transfer, čiže novy klub hráča povinný preukázať dohodu o výške odstupného; spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode.
- po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka „odstupne" so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupne vyššie ako 0 Eur
- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF
- po uhradení mesačnej zbernej faktúry žiadateľom (novým klubom) sa položky odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ
- matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF zašleme koncom júla 2015 (prvé Odstupne bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1.8.2015)
- ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VRÁTANE DANI A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ)

Dovoľujeme si Vám poskytnúť adresu stránky, kde sú dostupné vzory dohôd o odstupnom za amatéra.
LINK: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/jedenast-krokov-pri-transfere-amatera.html

 

Revízna komisia  č.1  14. 07. 2014

ÚS Revízna komisia č1. zo dňa 14.07.2014 

Zasadnutie Revíznej komisie, sa bude konať

dňa 18.07.2014v zasadačke ObFZ Nitra o 09:00 hod.

Účasť členov komisie povinná.

 

Sekretariát  č.17  09. 07. 2015

V dňoch 13.júla až 26.júla 2015 sa bude na sekretariáte ObFZ čerpať riadna dovolenka.

 

Obsadenie R a DZ  č.32  09. 06. 2015

I. trieda - DOSPELÍ Kolo: 30. Dátum: 14.6.2015 Čas zápasu Zápas HR AR1 AR2 DZ sobota 17.00 Nevidzany - Ivanka pri Nitre Ribarič Hirka Bucheň ...čítať celú správu

 

OK  č.4  16. 06. 2015

                        O b l a s t n ý  f u t b a l o v ý   z v ä z

                                 Chrenovská 16, 949 04 Nitra

                tel.: 037/65 22 109, IČO : 355 942 09, fax: 037/6554816,

                                   email: obfznitra@gmail.com

 

                               Úradná správa OK ObFZ Nitra č. 4 / 2014-2015

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 15.06.2015 prerokovala odvolanie

FO Martin nad Žitavou proti rozhodnutiu DK ObFZ Nitra uverejneného v ÚS č. 31

zo dňa 05.06.2015. Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných písomných materiálov sa uzniesla na tomto rozhodnutí:

z a s t a v u j e

 

podané odvolanie v zmysle čl. 52 odst. 14 písm. a / Stanov ObFZ Nitra,

nakoľko neboli splnené podmienky na prerokovanie  a rozhodnutie veci a 

odvolanie nespĺňalo náležitosti odvolacieho konania v zmysle čl. 83/1b, 84/1 DP.

 

 

P o u č e n i e : Rozhodnutie OK ObFZ Nitra je konečné a nie je voči nemu

prípustné odvolanie, čo však nevylučuje podanie podnetu podľa Stanov ObFZ

článok 52 odsek 6.

 

V Nitre 15.06.2015                                           

                                  Predseda odvolacej komisie ObFZNitra

                                                             Imrich Vanyo

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Nitra. Webdizajn: www.itstudio.sk