Konferencia

Uznesenie

z Mimoriadnej konferencie ObFZ Nitra konanej dňa 1.7.2014

 

1. Delegáti Mimoriadnej konferencie schválili :

a) Program mimoriadnej konferencie ObFZ  Nitra

b) Pracovné predsedníctvo v zložení : Výkonný výbor ObFZ ,

sekretár ObFZ a predseda RK

c)    Mandátovú komisiu v zložení :  Predseda – Ing. Juraj Šabík

Členovia – Ing. Tomáš Kozolka,

Rudolf Hanák

d)    Návrhovú komisiu v zložení :  Predseda –  Ing. Róbert  Hegedüš

Členovia – Roland Szöcs, Dr. Martin Čulák

a)    Overovateľov zápisnice v zložení : Jozef Dolinský, Ing. Ivan Vajzer

 

b)     Správu Mandátovej komisie- zo 76 pozvaných zástupcov klubov bolo

prítomných 60, čo predstavuje 78,9 %

 

g)  Návrh rokovacieho poriadku Mimoriadnej konferencie

 

2. Delegáti Mimoriadnej konferencie vzali na vedomie:

a) Správu predsedu ObFZ  Ing. Š. Kormana o súťažnom ročníku 2013/2014

a futbalovom dianí v ObFZ , ZsFZ a SFZ

  b) odmeňovanie zaslúžilých funkcionárov ObFZ

  

Zapísal : Ing. Róbert Hegedüš, predseda Návrhovej komisie

v Nitre dňa 3.7.2014

POZNÁMKA :

Prezenčná listina , návrhy, správy sú priložené k ZÁPISU a UZNESENIU MK

U Z N E S E N I E

        z Volebnej konferencie konanej dňa 8.novembra 2013

 

 1. Konferencia ObFZ Nitra schvaľuje:
 1. Vyhlásenie, že Volebná konferencia bola zvolaná podľa                             Stanov ObFZ,,       Druhá hlava – Konferencia ObFZ a články 34 až 41″
 2. Program volebnej komisie
 3. Skrutátorov : M. Božik, M. Galo, K. Tvrdoň, O. Kozolka,
 4. Overovateľov zápisnice : G. Pintér, P. Mesároš, P. Fraňo
 5. Rokovací poriadok Konferencie ObFZ Nitra
 1. Konferencia ObFZ zvolila :
 1. Mandátovú komisiu v zložení : P. Bachratý, Ján Mikuš, Alin Lérint
 2. Návrhovú komisiu v zložení : JUDr. O. Kozolka, Ing. R. Tkáč,  Silvia Takácsová
 3. Za predsedu ObFZ v Nitre  na ďalšie funkčné obdobie 2013 – 2017:  Ing. Štefan Kormana
 4. Za členov VV ObFZ v Nitre na ďalšie funkčné obdobie 2013 – 2017:                                                            JUDr. O. Kozolku, I. Hádeka, Mgr. L. Prešinského, P. Bachratého
 5. Za predsedu Revíznej komisie ObFZ v Nitre  na ďalšie funkčné  obdobie  2013 – 2017:  P. Martinca
 6. Za predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ v Nitre  na ďalšie funkčné obdobie 2013 – 2017 Ing. R. Hegedüša
 7. Za predsedu Odvolacej komisie ObFZ v Nitre na ďalšie funkčné obdobie 2013 – 2017  I. Vanya
 8. Delegátov na konferenciu ZsFZ : Ing. Š. Kormana, JUDr. O. Kozolku, Dr. A. Jančokovú, T. Révaya, Ing. I. Valenta, Mgr. L. Prešinského
 1. Konferencia ObFZ Nitra berie na vedomie :

1.     Správu predsedov Odborných komisií :

–       Športovo – technickej

–       Disciplinárnej komisie

–       Trénersko – metodickej komisie

–       Komisie mládeže a školského futbalu

–       Odvolacej komisie

–       Matričnej komisie

2.     Správu predsedu Revíznej komisie

3.     Správu predsedu ObFZ v Nitre P. Martinca

4.     Správu Mandátovej komisie

5.     Správu Volebnej komisie

 1. Konferencie ObFZ Nitra potvrdzuje :

1.     Za člena VV ZsFZ Ing. Štefan Kormana

 

JUDr. Ondrej Kozolka

predseda návrhovej komisie

 

Volebný poriadok ObFZ Nitra

Stanovy ObFZ (.doc) 415.5 kB

Rokovací poriadok (.doc) 58.5 kB