ÚS MaK č. 28 zo dňa 11.03.2016

Upozorňujeme hráčov a funkcionárov FK, že dňa 15.marca sa končí zimné registračné obdobie ( prestupy a hosťovania ).
Hráč sa musí vyjadriť najneskôr v posledný deň daného registračného obdobia, inak príslušná matrika transfer nevykoná. Upozorňujeme, že hráč môže štartovať v súťažnom stretnutí v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby.Amatér môže hosťovať najdlhšie do konca sezóny, v ktorej bolo hosťovanie schválené, t.j. do 30.06.